WO

De visie van experts op ontwikkelingen van informaticaonderwijs na 2000

Auteur(s): 
Prof.dr.ir. Fred Mulder, TSM Business School, Universiteiten van Twente, Groningen en Eindhoven / onbezoldigd hoogleraar informaticaonderwijs, Open Universiteit Nederland.
Drs. Anneke E.N. Hacquebard, onafhankelijk adviseur voor informatica en onderwijs
Samenvatting: 

In het komende decennium moet een nieuwe generatie ICT-professionals opgeleid worden. Deze krijgen te maken met ICT en met het toepassen van ICT in een scala van vakgebieden en disciplines. Hoe anticiperen (universitaire en hoger beroeps) informatica-opleidingen hier op? Is het mogelijk om een beeld te beschrijven van de te volgen strategie? Moeten opleidingen zich strikt richten op informatica, moeten er hybride opleidingen zijn en welke rol speelt ICT in de opleiding van niet ICT-ers?

WAT: working apart together

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Opleidingscoördinator Informatica, Faculteit Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Zowel in het voortgezet als in het hoger onderwijs speelt projectonderwijs een steeds belangrijkere rol. Scholieren of studenten werken groepsgewijs aan de uitvoering van een taak of aan de oplossing van een probleem. Onder supervisie van een tutor zorgt de groep voor taakverdeling, planning, voortgangsbewaking en oplevering van resultaten. Bij traditioneel projectonderwijs hebben de leden van de projectgroep regelmatig groepsbesprekingen waarbij genoemde aspecten besproken worden.

Cursus ondersteuning op het WEB

Auteur(s): 
Alfred Heitink, Universiteit van Nijmegen
Samenvatting: 

COW, Cursus ondersteuning op het WWW is een leeromgeving die stapsgewijs ontstaan is uit de wens van een vakgroep. Door het pakket als eenvoudig en beheersbaar te ontwerpen en het te laten aansluiten bij de keuzes die binnen de faculteit gemaakt worden is het bezig om een opmars te maken. Aan de diverse universiteiten worden verschillende pakketten gebruikt, topclass, webc't en blackboard.

Opleidings- en beroepsprofielen voor de IT-sector

Auteur(s): 
Drs. A.J.E.G. Renique, Secretaris onderwijs VNO-NCW / secretaris Informatica-Platform (hoger) onderwijs-bedrijfsleven
Trefwoorden: 
Opleidingsprofielen, beroepsprofielen, IT-profielen, HBO-I Platform, Informatica-Platform Hoger Onderwijs Bedrijfsleven ("IP-HOB"), communicatiemodel, Fenit, BVE-sector, embedded
Samenvatting: 

De IT-sector is een relatief jonge sector. Lag de nadruk bij opleiding en beroep aanvankelijk sterk op wiskunde en programmeren, inmiddels is het palet veel breder geworden en voeren de oorspronkelijke elementen zelfs al niet meer de boventoon. Zowel vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven zijn aanzetten gegeven om de balans op te maken: wat zijn momenteel de IT-opleidingsprofielen; wat vraagt het IT-werkveld aan beroepsprofielen en hoe sluiten die op elkaar aan?

Telecollege Eindhoven-Antwerpen

Auteur(s): 
prof.dr. P.A.J. (Peter) Hilbers, hoogleraar 'Parallellisme', vakgroep Informatica, faculteit Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven
Toine Andernach
Trefwoorden: 
Telecollege, internet, internationale samenwerking van universiteiten, interactie, beeld en geluid kwaliteit
Samenvatting: 

Het hoorcollege Parallelle Berekeningen en Applicaties is gelijktijdig door studenten in Eindhoven en Antwerpen gevolgd. Transparantie van de plaats waar de studenten zich bevinden is een belangrijk en geslaagd doel gebleken. De telecollegevorm is technisch mogelijk, vereist interactiviteit tussen docent en studenten en improvisatietalent van de docent, maar is een leuke vorm van onderwijs zowel voor student als docent.

Vernieuwing in kennistechnologie onderwijs

Auteur(s): 
Evert van de Vrie, docent, Open Universiteit Nederland / secretaris stuurgroep en coördinator van twee deelprojectgroepen
Samenvatting: 

Door vijf instellingen van hoger onderwijs wordt samengewerkt om tot vernieuwing te komen van het onderwijs op het gebied van kennistechnologie. De vernieuwing richt zich op drie aspecten: inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch. De vijf betrokken instellingen zijn: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Kenniscentrum CIBIT dat werkt in opdracht van Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht en Open Universiteit Nederland.

Een taxonomie voor de informatica

Auteur(s): 
dr.ir. Hans Meijer, universitair hoofddocent, subfaculteit Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
dr. Hanno Wupper, hoofddocent Informatica voor Technische Toepassingen, Katholieke Universiteit Nijmegen
Trefwoorden: 
taxonomie, categorie, discipline, ontwerpproces, terminologie, paradigma, correctheid, methode
Samenvatting: 

Deze bijdrage geeft een raamwerk voor het vakgebied Informatica. Zij schetst de overeenkomsten en verschillen met andere disciplines. Het in de ICT beoogde ontwerpproces, van specificatie tot correct werkend product, staat centraal. Het raamwerk biedt de mogelijkheid een aantal fundamentele begrippen helder af te bakenen en te voorzien van een consistent stel termen. Het kan ook de rollen van gebruikers, professionals en onderzoekers scherp profileren. De verklaringskracht van het raamwerk zal worden onderzocht in interactie met het publiek.

Hoe houdt u de snel veranderende ICT bij? Door bijscholing

Auteur(s): 
P. Kodde, directeur, PAO-Informatica
Trefwoorden: 
Permanente educatie, bedrijfsopleidingen, PAO-Informatica, postacademisch onderwijs, bijscholing, ICT opleidingen
Samenvatting: 

Organisaties besteden forse bedragen aan het bijscholen van hun medewerkers. Er is een enorme markt ontstaan voor bedrijfsopleidingen, maar er is behoefte aan verdere professionalisering. Leidt bijscholing tot een verdere wildgroei of kunnen we een structuur aanbrengen zodat opleidingsbudgetten effectief worden besteedt en de kennis van medewerkers daadwerkelijk permanent wordt vernieuwd.

Innovatief ICT studeren aan de Open Universiteit Nederland

Auteur(s): 
Wim Van Petegem, universitair docent, Open Universiteit Nederland
Gerda Smets, hoogleraar-directeur van het directoraat Natuur- en Technische Wetenschappen, Open Universiteit Nederland
Trefwoorden: 
curriculumontwikkeling, afstandsonderwijs, open universiteit, web-ondersteund leren
Samenvatting: 

Vanuit de vraag hoe de specifieke kwaliteiten van derde-generatie afstandsonderwijs aan de Open Universiteit Nederland zouden kunnen aangewend worden om te studeren met en over ICT, werd een innovatief state-of-the-art ICT-curriculum ontwikkeld in het Directoraat Natuur- en Technische Wetenschappen. Het is immers onze vaste overtuiging dat ons instituut, dankzij vijftien jaar ervaring met open en afstandsonderwijs, kan beschouwd worden als een ideale kennispartner van hoog niveau voor elkeen die een loopbaan in de ICT wereld beoogt.

Leren in een virtueel bedrijf: een vorm van kennismanagement

Auteur(s): 
Robert Schuwer, Directoraat Natuur- en Technische Wetenschappen / Onderwijstechnologisch Expertisecentrum, OUNL
Jack Gerrissen, Directoraat Natuur- en Technische Wetenschappen / Onderwijstechnologisch Expertisecentrum, OUNL
Trefwoorden: 
virtueel bedrijf, VirtualBusinessTeams, kennismanagement, just-in-time leren
Samenvatting: 

Een virtueel bedrijf (VB) als leeromgeving is een cluster van genetwerkte, individuele werkplekken, waarmee verschillende vormen van collaboratief werken wordt ondersteund. Organisatie van het werk, het soort werk, de business rules en de werkobjecten en instrumenten zijn specifiek voor een bepaald soort organisatie, zoals industrie, overheidsinstantie, adviesbureau, etc.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO