WO

MATHESIS Wiskunde cursussen ondersteund door ICT voor Studiehuis VO en Propedeuse HO

Auteur(s): 
drs. A. Jurgens, informatiespecialist, InfoManagement
drs. W.G. Zijlstra, onderwijskundige, Centrum voor Innovatie en Coöperatieve Technologie
Trefwoorden: 
netwerk, educatie, wiskunde, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Samenvatting: 

Een multi-user DataBase Management Systeem® op een centrale server ondersteunt de individuele leerwegen van cursisten. Er kan zowel online als offline worden gestudeerd. Van elke cursist wordt een logfile op micro-handelingsniveau bijgehouden, geanalyseerd en teruggekoppeld naar de cursist (online: in real time). Mathesis is een ICT-innovatieproject en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken (1996 - 2001).

Nieuwe werkvormen in HCI-onderwijs

Auteur(s): 
ir. H. Koppelman, Docent, Open Universiteit Nederland
dr.ir. C.A.P.G. van der Mast, Universitair docent, Technische Universiteit Delft
dr. E.M.A.G. van Dijk, Universitair docent Universiteit Twente
dr. G.C. van der Veer, Universitair hoofddocent, Vrije Universiteit
Trefwoorden: 
Probleemgestuurd, human-computer interaction, teleleren
Samenvatting: 

Er wordt een presentatie/demonstratie gegeven van een cursus Human-computer interaction (HCI). De cursus is probleemgestuurd. Groepen van studenten krijgen de opdracht een interactief systeem te ontwerpen. De groepen maken daarbij gebruik van een 'shared workspace' en zo nodig van 'real-time conferencing'. Voor relevante bronnen worden studenten veelal verwezen naar het WWW.
De eerste ervaringen met de cursus worden beschreven.

Using broadcast technology in higher education

Auteur(s): 
prof.dr. Paul M.E. De Bra, Hoogleraar Informatiesystemen, Technische Universiteit Eindhoven
Trefwoorden: 
distance education, data broadcast
Samenvatting: 

In (higher) education there is a growing need to distribute large quantities of timely data to many people (almost) simultaneously. The Eindhoven University of Technology cooperates with Industry (formerly Simac) to introduce data broadcast technology to deliver course material (files and audio or video streams) to students. Internet is used for registering requests and also as a feedback channel.

De visie van experts op ontwikkelingen van informaticaonderwijs na 2000

Auteur(s): 
Prof.dr.ir. Fred Mulder, TSM Business School, Universiteiten van Twente, Groningen en Eindhoven / onbezoldigd hoogleraar informaticaonderwijs, Open Universiteit Nederland.
Drs. Anneke E.N. Hacquebard, onafhankelijk adviseur voor informatica en onderwijs
Samenvatting: 

In het komende decennium moet een nieuwe generatie ICT-professionals opgeleid worden. Deze krijgen te maken met ICT en met het toepassen van ICT in een scala van vakgebieden en disciplines. Hoe anticiperen (universitaire en hoger beroeps) informatica-opleidingen hier op? Is het mogelijk om een beeld te beschrijven van de te volgen strategie? Moeten opleidingen zich strikt richten op informatica, moeten er hybride opleidingen zijn en welke rol speelt ICT in de opleiding van niet ICT-ers?

WAT: working apart together

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Opleidingscoördinator Informatica, Faculteit Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Zowel in het voortgezet als in het hoger onderwijs speelt projectonderwijs een steeds belangrijkere rol. Scholieren of studenten werken groepsgewijs aan de uitvoering van een taak of aan de oplossing van een probleem. Onder supervisie van een tutor zorgt de groep voor taakverdeling, planning, voortgangsbewaking en oplevering van resultaten. Bij traditioneel projectonderwijs hebben de leden van de projectgroep regelmatig groepsbesprekingen waarbij genoemde aspecten besproken worden.

Cursus ondersteuning op het WEB

Auteur(s): 
Alfred Heitink, Universiteit van Nijmegen
Samenvatting: 

COW, Cursus ondersteuning op het WWW is een leeromgeving die stapsgewijs ontstaan is uit de wens van een vakgroep. Door het pakket als eenvoudig en beheersbaar te ontwerpen en het te laten aansluiten bij de keuzes die binnen de faculteit gemaakt worden is het bezig om een opmars te maken. Aan de diverse universiteiten worden verschillende pakketten gebruikt, topclass, webc't en blackboard.

Opleidings- en beroepsprofielen voor de IT-sector

Auteur(s): 
Drs. A.J.E.G. Renique, Secretaris onderwijs VNO-NCW / secretaris Informatica-Platform (hoger) onderwijs-bedrijfsleven
Trefwoorden: 
Opleidingsprofielen, beroepsprofielen, IT-profielen, HBO-I Platform, Informatica-Platform Hoger Onderwijs Bedrijfsleven ("IP-HOB"), communicatiemodel, Fenit, BVE-sector, embedded
Samenvatting: 

De IT-sector is een relatief jonge sector. Lag de nadruk bij opleiding en beroep aanvankelijk sterk op wiskunde en programmeren, inmiddels is het palet veel breder geworden en voeren de oorspronkelijke elementen zelfs al niet meer de boventoon. Zowel vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven zijn aanzetten gegeven om de balans op te maken: wat zijn momenteel de IT-opleidingsprofielen; wat vraagt het IT-werkveld aan beroepsprofielen en hoe sluiten die op elkaar aan?

Telecollege Eindhoven-Antwerpen

Auteur(s): 
prof.dr. P.A.J. (Peter) Hilbers, hoogleraar 'Parallellisme', vakgroep Informatica, faculteit Wiskunde en Informatica, TU Eindhoven
Toine Andernach
Trefwoorden: 
Telecollege, internet, internationale samenwerking van universiteiten, interactie, beeld en geluid kwaliteit
Samenvatting: 

Het hoorcollege Parallelle Berekeningen en Applicaties is gelijktijdig door studenten in Eindhoven en Antwerpen gevolgd. Transparantie van de plaats waar de studenten zich bevinden is een belangrijk en geslaagd doel gebleken. De telecollegevorm is technisch mogelijk, vereist interactiviteit tussen docent en studenten en improvisatietalent van de docent, maar is een leuke vorm van onderwijs zowel voor student als docent.

Vernieuwing in kennistechnologie onderwijs

Auteur(s): 
Evert van de Vrie, docent, Open Universiteit Nederland / secretaris stuurgroep en coördinator van twee deelprojectgroepen
Samenvatting: 

Door vijf instellingen van hoger onderwijs wordt samengewerkt om tot vernieuwing te komen van het onderwijs op het gebied van kennistechnologie. De vernieuwing richt zich op drie aspecten: inhoudelijk, onderwijskundig en organisatorisch. De vijf betrokken instellingen zijn: Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Kenniscentrum CIBIT dat werkt in opdracht van Hogeschool Utrecht, Universiteit Maastricht en Open Universiteit Nederland.

Een taxonomie voor de informatica

Auteur(s): 
dr.ir. Hans Meijer, universitair hoofddocent, subfaculteit Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
dr. Hanno Wupper, hoofddocent Informatica voor Technische Toepassingen, Katholieke Universiteit Nijmegen
Trefwoorden: 
taxonomie, categorie, discipline, ontwerpproces, terminologie, paradigma, correctheid, methode
Samenvatting: 

Deze bijdrage geeft een raamwerk voor het vakgebied Informatica. Zij schetst de overeenkomsten en verschillen met andere disciplines. Het in de ICT beoogde ontwerpproces, van specificatie tot correct werkend product, staat centraal. Het raamwerk biedt de mogelijkheid een aantal fundamentele begrippen helder af te bakenen en te voorzien van een consistent stel termen. Het kan ook de rollen van gebruikers, professionals en onderzoekers scherp profileren. De verklaringskracht van het raamwerk zal worden onderzocht in interactie met het publiek.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO