WO

Het Virtueel bedrijf: een leeromgeving voor de competentiegroei van een ICT-er

Auteur(s): 
Wessel Slot, Directoraat Natuur- en Technische Wetenschappen / Onderwijstechnologisch Expertisecentrum, OUNL
Trefwoorden: 
virtueel bedrijf, VirtualBusinessTeams, competentie, competentiekaart, competentiegroei
Samenvatting: 

De trend van het aanbrengen van meer competentiegerichtheid in opleidingen is in belangrijke mate ingegeven door de behoefte aan voortdurende afstemming van opleidingen op de vereisten in het beroepenveld. Een van de manieren om competentiegerichtheid vorm te geven, en daarmee de kloof tussen leren en werken te overbruggen, is een combinatie van leren en werken zoals die plaats kan vinden door middel van een Virtueel bedrijf.

Leren door te werken in een Virtueel Bedrijf

Auteur(s): 
Peter Sloep, Directoraat Natuur- en Technische Wetenschappen / Onderwijstechnologisch Expertisecentrum, OUNL
Trefwoorden: 
virtueel bedrijf, VirtualBusinessTeams, genetwerkte leer-werkomgeving, samenwerkend leren
Samenvatting: 

Business as unusual: Het door middel van een 'Virtueel bedrijf' overbruggen van de kloof tussen leren en werken. In de presentatie zal achtereenvolgens het concept leren en werken in een Virtueel bedrijf aan de orde komen, daarna zal worden ingegaan op enkele details van het genoemde experiment en ten slotte zullen enkele conclusies uit het experiment worden getrokken en kort wat toekomstplannen worden besproken.

Synchroom en asynchroon samenwerken via Java applets

Auteur(s): 
Marjon Engelbarts, ICT-medewerker, werkgroep Fysische informatica , Natuurkunde faculteit, Universiteit Utrecht
Trefwoorden: 
Leren op afstand, browser, samenwerken, shared workspaces, gedistribueerde omgeving, internet, JAVA, CORBA, Physlets, applets
Samenvatting: 

Bij de natuurkunde faculteit van de universiteit Utrecht wordt het college 'MIF 2' volledig via het internet gegeven. Hierbij is zowel het hoor- als werkcollege vervangen door een digitale vorm, waarbij informatie, interactie en communicatie centraal staan. Om dit te kunnen is de zogenaamde 'Educator' ontwikkeld waarmee de studenten, samen of zelfstandig, aan opdrachten, in de vorm van Java applets, kunnen werken.

BIT Incorporated 2: Student companies learn by doing

Auteur(s): 
dr.ir. T.A.M. Spil, Onderwijskundige Bedrijfsinformatietechnologie, Faculteit Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Business Information Technology (BIT), a relatively new study at the University of Twente in the Netherlands, started this year with the fourth crop of students. In the first term of the third year, BIT inc. 2 is presented to the students. The project is the final one in a series of seven projects that are performed in each term of the curriculum. The students form a 15-person company that has to perform assignments on five different areas. The term starts with a selection procedure in which the students apply for the company.

Informatiesystemen en informatieverwerking

Auteur(s): 
J. Sandberg, Sociaal Wetenschappelijke Informatica, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Mensen krijgen door het gebruik van computers en via Internet steeds meer toegang tot grote hoeveelheden informatie. Vaak vinden mensen de informatie die ze zoeken niet, of zit de juiste informatie verstopt in andere informatie. Het op een simpele manier kunnen opvragen van informatie stelt zowel eisen aan de wijze waarop informatie wordt opgeslagen als aan de wijze waarop mensen hun zoekvragen formuleren. Vaak sluit de wijze van opslag niet aan bij de natuurlijke zoekstrategieën die mensen gebruiken.

Marketing voor informatici

Auteur(s): 
drs. C. Reincke, CC - Ontwerp en organisatie van cursussen en conferenties
Samenvatting: 

In en verkoopfuncties ontmoeten elkaar op een steeds hoger "know-how-"niveau. Klanten stellen steeds hogere eisen aan systeem-, software- en dienstenspecificaties, service en after-sales. Klanten worden "co-producers". De onderscheiding tussen de klassieke verkoop ("sales") en de eigentijdse marketing wordt steeds vager. Marketing en sales groeien naar elkaar toe in één functionele eenheid: relationele business-to-business marketing met strategische, commerciële en communicatieve componenten. Tegelijkertijd wordt de marketingfunctie meer en meer geïntegreerd in de organisatie.

Communicatie en Informatie Modellering met DEMO

Auteur(s): 
dr. V.E. van Reijswoud, Universitair docent, Vakgroep Informatiesystemen, Faculteit TWI, Technische Universiteit Delft
Samenvatting: 

Het modelleren van een organisatie met behulp van de DEMO (Dynamic Essential Modelling of Organizations) methode staat gelijk aan het in kaart brengen van de essentie van deze organisatie. Binnen deze benadering wordt de organisatie als een communicerend en informatieproducerend netwerk van actoren en transacties beschouwd.

Zes verschillende typen toepassingen van Informatie- en Communicatietechniek in de context van het Onderwijs

Auteur(s): 
ec.drs. A.J. van Reeken, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement, Universiteit Maastricht
Samenvatting: 

Eerder onderzoek (Van Reeken, 1995 en 1996) bracht zes verschillende typen toepassingen van Informatie- en Communicatietechniek (ICT) aan het licht. Deze zijn: automatiseren, informatiseren, concurreren, transformeren, anticiperen en ondernemen. Hoewel deze zes theoretische typen verschillende doelstellingen, organisatorische consequenties, baten en risico's hebben, zullen toepassingen in de praktijk karakteristieken vertonen van een of meer van deze zes typen.

Informatiemanagement als nieuw en belangrijk onderwerp in het huidige bedrijfseconomische curriculum

Auteur(s): 
ec.drs. A.J. van Reeken, Universitair Hoofddocent Informatiemanagement, Universiteit Maastricht
Samenvatting: 

Informatiemanagement wordt meestal gedefinieerd als het management van de informatiefunctie in organisaties. Management kan nader worden onderverdeeld in planning, inrichting en beheersing. Informatiemanagement kan aldus worden gezien als een complement van functies als Personeels- en Financieel Management. De toepassing van Informatie- en Communicatietechniek (ICT) in de huidige organisaties heeft een situatie opgeleverd waarin planning, inrichting en beheersing van de informatiefunctie gewenst zijn met het oog op een economisch gebruik van middelen en de voortdurende concurrentie.

Open Universiteit: Begeleid studeren op afstand; voorbeeld van een groepsbijeenkomst

Auteur(s): 
drs. H.J. Pootjes, Studiebegeleider, Faculteit NTW, Open Universiteit
Samenvatting: 

Doelgroep van de workshop:
Alle geïnteresseerden in materiaal en werkwijze van de Open Universiteit en iedereen die zich de eerste beginselen van procesmodellering wil eigen maken.
De Open Universiteit kent voor beginnende studenten Informatica een zg. Kennismakingstraject bestaande uit twee cursussen van ieder 3 studiepunten. De titels van deze cursussen luiden: Oriëntatie op informatica en Beginselen van informatica.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO