WO

Interactieve dictaten door middel van Adaptieve Hypertekst

Auteur(s): 
prof.dr. P.M.E. de Bra, Vakgroep Informatica, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

Door middel van World Wide Web is het eenvoudig mogelijk geworden om dictaten en andere literatuur voor het onderwijs on-line en in hypertekstvorm aan te bieden. Voor het college "Hypermediastructuren en -systemen" aan de TUE wordt sinds begin 1994 van dit medium gebruik gemaakt.

Innovatie ondernemerschap: PTT Telecom ontmoet Hogescholen

Auteur(s): 
C.T. Bouman, Adviseur Innovatie, PTT Telecom BV
W.J. van Velzen, Adviseur Innovatie, PTT Telecom BV
Samenvatting: 

De groei van de Nederlandse economie zal sterke stimulansen ondervinden bij een toenemend aantal nieuwe ondernemingen, met een op know-how gebaseerde strategie. PTT Telecom wil actief bijdragen aan het stimuleren en scheppen van voorwaarden, die een duurzame groei van de telematicamarkt in het algemeen en van het ondernemerschap in de informatie-, communicatie-, technologiemarkt in het bijzonder bevorderen.

Modern Universitair informatica-onderwijs

Auteur(s): 
dr. P. van Bommel, Universitair docent, Universitaire School voor Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
drs. T. de Weert, directeur, Universitaire School voor Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Bij de Universitaire School voor Informatica (Faculteit Wiskunde en Informatica) van de KU Nijmegen loopt een driejarig studeerbaarheidsfondsproject dat uitgaat van de filosofie dat studenten later alleen professioneel kunnen opereren in bedrijfsleven en research als zij dit professionele opereren hebben geleerd tijdens de studie.

Het World Wide Web als werkomgeving voor internationaal projectonderwijs

Auteur(s): 
J.A. Andernach, Afdeling Informatica, Universiteit Twente
N.M. van Diepen, Afdeling Informatica, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Applications of Information Technology (AlT) is een internationaal projectvak voor eerstejaars studenten Bedrijfsinformatietechnologie (BIT) dat dit jaar voor de derde maal door de faculteit Informatica van de Universiteit Twente wordt verzorgd. Het doel van het vak is studenten kennis en vaardigheden bij te brengen over toepassingen van informatietechnologie. De projectresultaten bestaan uit een verzameling van WWW-omgevingen (voor iedere projectgroep een) waarin de opgedane kennis is verwerkt en die gezamenlijk een overzicht bieden van een bepaalde IT -toepassing.

De toekomst van informatietechnologie

Auteur(s): 
dr. Th.W. de Boer, Universitair docent Bestuurlijke Informatiekunde, Faculteit Economische Wetenschappen, Rijks Universiteit Groningen
Samenvatting: 

De ontwikkelingen in de informatietechnologie worden beheerst door twee trends. De eerste is dat het domein waarop informatietechnologie wordt toegepast, zich uitbreidt. De tweede is een zich wijzigende verhouding tussen marktpartijen.
Van data tot kennis

Forum: IP-HOB (4) Scholing van docenten in het voortgezet onderwijs voor het nieuwe keuzevak informatica

Auteur(s): 
dr. G. van der Hoeven, onderwijsdecaan Informatica Universiteit Twente
drs. Anneke E.N. Hacquebard, adviesbureau voor Informatica en Onderwijs Hacquebard bv, voorzitter Vakontwikkelgroep en Expliciteringscommissie Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1995-1996
ir. A. van der Heijden, docent informatiekunde en coördinator ICT Peellandcollege Deurne, ex-voorzitter vereniging van docenten I&I, lid Vakontwikkelgroep Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1995
drs. P. van 't Hooft, hoofd Personeel & Organisatie RAET IT -Services, lid FENIT -commissie Onderwijs & Opleiding
prof.dr.ir. F. Mulder, hoogleraar Open Universiteit, lid Expliciteringscommissie Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1996
ir. J. Timmers, informatica coördinator lerarenopleiding Fontys PTH Eindhoven
deelnemer ministerie OC&W (onder voorbehoud)
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Forum: IP-HOB (3) Kwaliteit van het hoger informatica-onderwijs: de rol van visitaties en verkenningen

Auteur(s): 
prof.dr.ir. F. Mulder, hoogleraar Open Universiteit, lid Visitatiecommissies Informatica HBO 1993-1994 en WO 1995-1996, plv. voorzitter VSNU-Informaticakamer
drs. J. van Beckum, managing director Origin Quality Management Competence Center, ex-docent multimediale informatiesystemen in HBO en WO
drs. G. Groenenboom, manager afdeling Information Services Universiteit Nijenrode, lid Visitatiecommissie Informatica HBO 1993-1994
prof.dr. K. van Hee, directeur Bakkenist Management Consultants en hoogleraar TU Eindhoven, voorzitter Verkenningscommissie Informatica 1996
drs.ir. J. den Hollander, organisatieadviseur Van de Bunt adviseurs voor organisatie en beleid, lid Visitatiecommissie Informatica HBO 1993-1994
prof.dr. A. Ollongren , meritus hoogleraar RU Leiden, voorzitter Visitatiecommissie Informatica WO 1995-1996
H. Oudshoorn, Shell Internationale Petroleum Mij., betrokken bij hoger informatica-onderwijs - onder meer bij de verlenging van de ir-studieduur naar 5 jaar
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Forum: IP-HOB (2) Nieuwe opleidingswegen naar het informatica-beroep

Auteur(s): 
drs. A. Renique, secretaris Onderwijszaken VNO-NCW
drs. J. Baeten, hoofd opleiding BI2000 Hogeschool West-Brabant
ir. H. Botman, adviesbureau Larch Interactions, deeltijd docent School voor Communicatiesystemen
Patty Broer, manager Training Center Siemens Nixdorf, lid FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
I. Geurts, marktbedrijfstakadviseur I namens de afdeling Scholing, RBA Rijnmond
prof.dr. J. van Leeuwen, hoogleraar Universiteit Utrecht, lid Verkenningscommissie Informatica 1996, lid commissie 5e jaar beta-opleidingen
drs. A. van der Niet, directeur EXIN
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Forum: IP-HOB (1) Informatica-beroepsprofielen en -opleidingsprofielen nu en over 5 jaar

Auteur(s): 
prof.dr.ir. J. van Katwijk, hoogleraar en decaan faculteit TWI TU Delft, voorzitter VSNU-Informaticakamer
S. Chang, manager research & development ASZ automatisering sociale zekerheid bv
ir. J. van der Eist, hoofd afdeling Personeelsontwikkeling Océ Nederland BV
drs. E. de Groot, directeur Getronics Nederland BV, voorzitter FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
drs. H. van Leeuwen, Hogeschool Enschede, projectleider HBO-I-project opleidingsprofielen
ing. Th. Veltman RI MC, adviesbureau BIZZO, voorzitter taakgroep INFOCUS-2000 NGINRI
prof.dr.ir. J. Vytopil, Origin/Advies en hoogleraar KU Nijmegen, lid Verkenningscommissie Informatica 1996
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Bioinformatica: competentiegericht onderwijs en toetsing

Auteur(s): 
Prof.dr. Jaap Heringa, Centre for Integrative Bioinformatics Vrije University (IBIVU), Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

De laatste jaren is in Nederland toenemend geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs in de Bioinformatica. Dit is in belangrijke mate het gevolg van ontwikkelingen in het genomics- en biomedisch onderzoek, waarbij Bioinformatica steeds meer een centrale plaats inneemt. Bioinformatica is een zeer breed en multi-disciplinair vak, waar informatici, statistici, biologen en medici zeer nauw moeten samenwerken. Algoritme ontwikkeling (machine learning) en high-throughput data mining (grootschalige analyses van genomics datasets) is een essentiele component van het bioinformatica onderzoek.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO