WO

De Academie voor Informatica: Ervaring en Plannen op het gebied van de Kerninformatica

Auteur(s): 
R.P. van de Riet, Faculteit Wiskunde en Informatica, Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

In 1988 werd door de drie Universiteiten te Amsterdam en Utrecht en het Centrum voor Wiskunde en Informatica de Academie voor Informatica (AvI) opgericht om beroepsonderwijs op academisch niveau te verzorgen. In dit artikel zal opzet en structuur van de AvI kort worden aangegeven. De ervaringen tot nu toe en de plannen met betrekking tot de opleiding in de kerninformatica, in het bijzonder de werkwijze om tot een verantwoord curriculum te komen, van de AvI zullen worden besproken.

De ondernemende universiteit op de onderwijsmarkt

Auteur(s): 
J.J. Ehrhardt, PAO Informatica, Amsterdam
Samenvatting: 

Het artikel schetst de ontwikkelingen die zich op het terrein van de bedrijfsgerichte opleidingen vanuit de universiteiten hebben voorgedaan en trekt de lijnen door naar de toekomst. De verwachting wordt uitgesproken dat de belangstelling voor langlopende cursussen verder zal afnemen ten gunste van de interesse in korte cursussen.

Een integrerende benadering van de informatica in het voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs

Auteur(s): 
R. Boute, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen
Samenvatting: 

Onderwijs in de informatica heeft voordeel bij een betere samenhang met de andere exacte vakken. In het VWO is dit mogelijk door integratie in de vakken wiskunde (wiskundige functies en functionele programma's) en natuurkunde; in het WO door voor de informatica de systeemtheorie als uitgangspunt te nemen, en omwille van de methodiek zowel aan natuurkunde als aan wiskunde een belangrijke plaats toe te kennen.

Pragmatische informatie-analyse

Auteur(s): 
J.L.G. Dietz, Faculteit der Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot het betrekken van de pragmatische beschouwingswijze in de informatieanalyse, naast de bestaande semantische analyse. Als pendant van het conceptuele gegevensschema wordt het conceptuele stroomschema geïntroduceerd.

Bijscholing Toepassingsgerichte Informatica voor academici en HBO'ers

Auteur(s): 
T.J. van Weert, Faculteit Wiskunde en Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen / International Academic Centre for Informatics, Nijmegen
Samenvatting: 

Automatisering, informatisering, communicatisering. Stormachtige ontwikkeling van de informatica dwingt het bedrijfsleven tot innovatie en doet groeiende behoefte ontstaan aan hoogopgeleide informatici. In zittend automatiseringspersoneel zit kapitaal aan bedrijfskennis. Hoogwaardige bijscholing moet hun informaticakennis op niveau "State of the Art" brengen.

Opleiding tot docent informatica

Auteur(s): 
F. van Rijn, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Sinds 1988 verzorgt de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Algemene Hogeschool Amsterdam een experimentele opleiding tot docent informatica. Na een korte schets van het ons taan van de opleiding volgt een beschrijving van het curriculum en de verdere ontwikkelingen. Ter afsluiting wordt een pleidooi gehouden voor een reguliere opleiding tot docent informatica.

Tekst-Based-Management-Systemen: 'ze komen eraan!'

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
R. Smedinga, Smedinga, Archief-, Bibliotheek- en Documentatiebeheer, Vorden
Samenvatting: 

Binnen het onderwijs bestaan problemen met het beheersen van de verschillende soorten informatiemateriaal. Tekst Based Management Systemen bieden hiervoor nieuwe mogelijkheden. De kwaliteit van een toepassing wordt in sterke mate bepaald door de mate waarin erover is nagedacht.

Stichting EXIN, een visie op de toekomst van het informatica-onderwijs

Auteur(s): 
A. van der Niet, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Het niet-regulier informatica-onderwijs wortelt sterk in AMBI. Met het PDI vormt het een stelsel van beroepsgerichte informatica- en informatiekunde modulen en examens, waarvoor zeer grote belangstelling bestaat. Het samen met het regulier onderwijs ontwerpen en onderhouden van curricula en examens is op maatschappelijke gronden een vereiste. De voortschrijdende automatisering vraagt om een accentverschuiving, gericht op integratie van informatica en informatiekunde in de reguliere beroepsopleiding.

Informatietechnologie en scholing

Auteur(s): 
R.J.G. van der Gugten, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het onderwijs op informaticagebied als uitvloeisel van de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven naar jonge mensen die goed thuis zijn op het terrein van de informatica toepassingen.

Personeelsmanagement en informatica: een modernisme of een trend?

Auteur(s): 
P. Dijkstra, Sociale Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

De Hogeschool Gelderland heeft een afstudeerrichting Personeelsmanagement en Informatica. Voor de personeelsfunctionaris is meer nodig dan een cursus PC-gebruik. Ook van belang zijn:
- de sociaal organisatorische aspecten van automatisering,
- personeelsinformatiesystemen.
De personeelsfunctionaris wordt voorbereid op de rol van personeelbeheerder, sociaal expert, procesbegeleider, gebruiker en materiedeskundige.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO