WO

Forum: IP-HOB (2) Nieuwe opleidingswegen naar het informatica-beroep

Auteur(s): 
drs. A. Renique, secretaris Onderwijszaken VNO-NCW
drs. J. Baeten, hoofd opleiding BI2000 Hogeschool West-Brabant
ir. H. Botman, adviesbureau Larch Interactions, deeltijd docent School voor Communicatiesystemen
Patty Broer, manager Training Center Siemens Nixdorf, lid FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
I. Geurts, marktbedrijfstakadviseur I namens de afdeling Scholing, RBA Rijnmond
prof.dr. J. van Leeuwen, hoogleraar Universiteit Utrecht, lid Verkenningscommissie Informatica 1996, lid commissie 5e jaar beta-opleidingen
drs. A. van der Niet, directeur EXIN
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Forum: IP-HOB (1) Informatica-beroepsprofielen en -opleidingsprofielen nu en over 5 jaar

Auteur(s): 
prof.dr.ir. J. van Katwijk, hoogleraar en decaan faculteit TWI TU Delft, voorzitter VSNU-Informaticakamer
S. Chang, manager research & development ASZ automatisering sociale zekerheid bv
ir. J. van der Eist, hoofd afdeling Personeelsontwikkeling Océ Nederland BV
drs. E. de Groot, directeur Getronics Nederland BV, voorzitter FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
drs. H. van Leeuwen, Hogeschool Enschede, projectleider HBO-I-project opleidingsprofielen
ing. Th. Veltman RI MC, adviesbureau BIZZO, voorzitter taakgroep INFOCUS-2000 NGINRI
prof.dr.ir. J. Vytopil, Origin/Advies en hoogleraar KU Nijmegen, lid Verkenningscommissie Informatica 1996
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema

Bioinformatica: competentiegericht onderwijs en toetsing

Auteur(s): 
Prof.dr. Jaap Heringa, Centre for Integrative Bioinformatics Vrije University (IBIVU), Vrije Universiteit, Amsterdam
Samenvatting: 

De laatste jaren is in Nederland toenemend geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs in de Bioinformatica. Dit is in belangrijke mate het gevolg van ontwikkelingen in het genomics- en biomedisch onderzoek, waarbij Bioinformatica steeds meer een centrale plaats inneemt. Bioinformatica is een zeer breed en multi-disciplinair vak, waar informatici, statistici, biologen en medici zeer nauw moeten samenwerken. Algoritme ontwikkeling (machine learning) en high-throughput data mining (grootschalige analyses van genomics datasets) is een essentiele component van het bioinformatica onderzoek.

De (on)mogelijkheden van samenwerking tussen Universiteit en Hogeschool

Auteur(s): 
Paul Klint, opleidingsdirecteur informatica, Universiteit van Amsterdam
Marjan Freriks, directeur instituut voor informatica en electrotechniek, Hogeschool van Amsterdam
Mark van den Brand, lector softwarekwaliteit, Hogeschool van Amsterdam
Samenvatting: 

Het afgelopen jaar zijn in een samenwerking tussen UvA, HvA en VU een tweetal éénjarige, beroepsgerichte, mastersopleidingen gestart: Software Engineering en Systeem- en Netwerkbeheer. Voor beide opleidingen was grote belangstelling van vooral HBO bachelors. Na de succesvolle afronding van de eerste lichting studenten willen wij reflecteren over de samenwerking tussen HBO en universiteit bij het aanbieden van onderwijs op masterniveau.
Naast een tweetal korte presentaties willen wij een discussie organiseren aan de hand van een aantal door ons geformuleerde stellingen:

Interesse wekken bij scholieren voor de studie Informatica: Een Informaticales op het VWO door het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen

Auteur(s): 
Martijn Wieling, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Laurens van der Starre, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Maarten Everts, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Timo Laman, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Sylvia Trommer, lid van het Informatica Promoteam Rijksuniversiteit Groningen, student op de universiteit en voorlichter aan het VWO
Samenvatting: 

Gezien de lage populariteit van de bètarichtingen op de universiteit heeft het Informatica Promoteam RuG een aantal activiteiten ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat VWO leerlingen meer geïnteresseerd raken in (de studie) Informatica. Daarom verzorgen wij in 5 of 6 VWO (in een Wiskunde of Informatica lesuur):
- een interactieve les over een onderwerp binnen de Informatica (duur: 1 lesuur)
- een voorlichting over de studie Informatica met aansluitend een leuk praktisch gedeelte (duur: 2 lesuren)
Tijdens het NIOC zullen we beide types de revue laten passeren.

Technisch Tekenen: de 3e dimensie als doorlopende leerlijn

Auteur(s): 
Paul Hörchner, Hörchner & Hammersma, Pijnacker
Samenvatting: 

Technisch tekenen, een van de competenties van een goede techneut, wordt op alle niveau’s als vak gegeven. Tegenwoordig vrijwel overal op een Computer Aided Design systeem (CAD). In het bedrijfsleven is echter steeds meer vraag naar technici die overweg kunnen met een 3D CAD systeem.
Door op het Voorgezet Onderwijs al te beginnen met 3D modelleren kunnen leerlingen op het MBO snelle en vakkundige tekenaars worden. Hetzelfde geldt voor de doorstroming naar het HBO en het WO, waar 3D CAD meer wordt gebruikt voor de ondersteuning van andere vakken en projecten.

Informatica-curricula in het WO

Auteur(s): 
prof.dr. Gerard Renardel, hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

Voor de afdelingen Informatica aan de Nederlandse universiteiten is de vormgeving van curricula voor de bachelor- en de masteropleidingen een voorwerp van aanhoudende zorg. Interne en vakinhoudelijke factoren zijn hierbij van belang: welke deskundigheid hebben we in huis? hoe ontwikkelt de informatica zich? In toenemende mate spelen ook externe factoren een rol, zoals in de afgelopen jaren de overgang naar het bachelor-mastersysteem en in de nabije toekomst de accreditatie-eisen die aan de opleidingen gesteld gaan worden.

Nieuwe educatieve internetdiensten: het SURFnet/Kennisnet project

Auteur(s): 
Roel Rexwinkel, Hoofd Afdeling Community Support, SURFnet
Samenvatting: 

Kennisnet en SURFnet gaan gezamenlijke educatieve internetdiensten ontwikkelen voor het gehele onderwijs. Het gezamenlijke programma richt zich vooral op het realiseren van breedbandige educatieve internettoepassingen en het wegwerken van belemmeringen die het gebruik daarvan in de weg staan. Het gebruiksvriendelijk aanbieden en een op de doelgroep gerichte benadering zullen centraal staan in deze toepassingen.
De samenwerking tussen SURFnet en Kennisnet bestaat uit de volgende vier initiatieven:
1. Koppeling van bestaande SURFnet- en Kennisnetdiensten;

Informaticatoepassingen in de biomedische technologie

Auteur(s): 
Prof.dr. P.A.J. Hilbers, Hoogleraar, TU Eindhoven
Samenvatting: 

Een wetenschapsgebied dat de laatste jaren een enorme vlucht heeft gekregen ten gevolge van de ontwikkelingen in de informatica is de biomedische technologie. Deze ontwikkelingen hebben er onder andere toegeleid dat er binnen de faculteit BioMedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven een divisie gerealiseerd is die zich richt op het gebruik van Informaticahulpmiddelen op zowel het gebied van de biomedische beeldverwerking als op dat van het modelleren van biomedische processen.

Schakelen tussen bachelor en masteropleidingen

Auteur(s): 
E.M. van de Vrie, docent, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

De invoering van het Bachelor Master Systeem in het hoger onderwijs in heel Europa, heeft onder andere als doelstelling een verbetering van de mobiliteit van studenten. Na afronding van een bacheloropleiding aan enig onderwijsinstituut, moeten er goede overstapmogelijkheden zijn naar masteropleidingen aan andere instituten, binnen en buiten Nederland.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO