WO

Stichting EXIN, een visie op de toekomst van het informatica-onderwijs

Auteur(s): 
A. van der Niet, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Het niet-regulier informatica-onderwijs wortelt sterk in AMBI. Met het PDI vormt het een stelsel van beroepsgerichte informatica- en informatiekunde modulen en examens, waarvoor zeer grote belangstelling bestaat. Het samen met het regulier onderwijs ontwerpen en onderhouden van curricula en examens is op maatschappelijke gronden een vereiste. De voortschrijdende automatisering vraagt om een accentverschuiving, gericht op integratie van informatica en informatiekunde in de reguliere beroepsopleiding.

Informatietechnologie en scholing

Auteur(s): 
R.J.G. van der Gugten, Ministerie van Economische Zaken, Den Haag
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het onderwijs op informaticagebied als uitvloeisel van de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven naar jonge mensen die goed thuis zijn op het terrein van de informatica toepassingen.

Personeelsmanagement en informatica: een modernisme of een trend?

Auteur(s): 
P. Dijkstra, Sociale Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

De Hogeschool Gelderland heeft een afstudeerrichting Personeelsmanagement en Informatica. Voor de personeelsfunctionaris is meer nodig dan een cursus PC-gebruik. Ook van belang zijn:
- de sociaal organisatorische aspecten van automatisering,
- personeelsinformatiesystemen.
De personeelsfunctionaris wordt voorbereid op de rol van personeelbeheerder, sociaal expert, procesbegeleider, gebruiker en materiedeskundige.

Interactief communiceren binnen de Hogeschool Midden Nederland

Auteur(s): 
G.J. Casimir, School voor Communicatiesystemen, Utrecht
Samenvatting: 

Bij het ontwerp van een HBO-opleiding Communicatiesystemen spelen elektronische communicatiesystemen zoals elektronische conferenties, elektronische post en een elektronisch beheersysteem voor documenten een belangrijke rol. De communicatie met de buitenwereld verloopt onder meer via een videotexsysteem. Beeld en geluid worden steeds belangrijker in de interface tussen mens en machine.

Het toepassen van modelleringstechnieken als Dataflowdiagrammen en Entiteit-Relatie-diagrammen

Auteur(s): 
S. Brinkkemper, Afdeling Informatiesystemen, Universiteit van Nijmegen, Nijmegen
L.J.M. Gerritsen, Afdeling Informatiesystemen, Universiteit van Nijmegen, Nijmegen
J.E.A. van Hintum, Afdeling Informatiesystemen, Universiteit van Nijmegen, Nijmegen
Samenvatting: 

Modelleringstechnieken in de systeemontwikkeling kunnen effectiever en efficiënter worden toegepast middels modelleringsprocedures. Uitgaande van de concepten van een modelleringstechniek wordt een modelleringsprocedure ontwikkeld en geformaliseerd door middel van metamodellering. Ter illustratie wordt een modelleringsprocedure voor Entiteit-Relatie-diagrammen besproken.

Het belang en de constructie van computergestuurde vaardigheidsexamens

Auteur(s): 
B. Betgen, Stichting EXIN, Utrecht
E. Bosschaart, Stichting EXIN, Utrecht
P. Cras, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Stichting EXIN organiseert al geruime tijd examens die de vaardigheid van de kandidaten in het hanteren van computertoepassingen toetsen. De examens worden afgenomen met behulp van een speciaal voor stichting EXIN ontwikkeld computergestuurd toetsingssysteem (MasterProof en MasterSkill). In dit artikel wordt ingegaan op het belang van een onafhankelijk oordeel over de mate waarin men applicaties beheerst. Tevens wordt de totstandkoming van een computergestuurd vaardigheidsexamen beschreven.

Computerondersteund onderwijs: interactie tussen snelle jongens en artificiële intelligentie

Auteur(s): 
F.A.M. Schaars, Afd. Recht en Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan enkele problemen en mogelijke oplossingen binnen c.o.o. Als we gangbare opvattingen over c.o.o. vergelijken met onze ervaringen uit het AMOR-R.I.N.project en het project Briefopener, blijkt dat er twee uitersten zijn aan te wijzen binnen het in Nederland verrichte onderzoek naar c.o.o. Noch de op het A.I.paradigma gebaseerde theorie noch een radicale pragmatische aanpak bieden voldoende houvast om onze bevindingen systematisch te beschrijven.

Filosofie en informatica. Presentatie van een universitair keuzevak met als voorbeeld menselijk en machinaal denken

Auteur(s): 
D. Tiemersma, Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een indruk gegeven van de leerdoelen, de inhoud en de methoden van een cursus Filosofie van de Informatica, zoals die in de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan studenten van alle faculteiten wordt aangeboden. Een onderdeel over 'Menselijk en machinaal denken" (het Chinese-kamer experiment) wordt op een iets uitgebreidere wijze gepresenteerd.

Het leren ontwerpen van informatiesystemen: een onmogelijke opgave?

Auteur(s): 
P.A.H.M. Mantelaers, Technische Universiteit Delft, Delft
Samenvatting: 

Wanneer een student de universitaire wereld binnenstapt vormen informatiesystemen van enige omvang geen expliciet onderdeel van zijn ervaringswereld. Bij de TU Delft wordt getracht - middels een context met zo hoog mogelijk realiteitsgehalte - het ontbrekend referentiekader samen met de "normale" stof op de studenten over te dragen.

Een inleiding in de informatica door de problemenbril

Auteur(s): 
F. Mulder, Open universiteit, Heerlen
C.A. Nolet, Open universiteit, Heerlen
M. Sint, Open universiteit, Heerlen
S. de Vos, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

niet beschikbaar

Pagina's

Subscribe to RSS - WO