WO

Het informatiesysteem als machtsmiddel

Auteur(s): 
A. Boonstra, Sector Economie, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

Deze doe-het-zelf-sessie heeft als doel de deelnemers vertrouwd te maken met het feit dat aan veel systeemontwikkelingsprojecten een politieke dimensie zit. Deelnemers kunnen aangeven wat de te onderscheiden belangengroepen zijn bij een gegeven situatie en wat deze machtsdimensie voor consequenties kan hebben.

Hardware voor Process-Control en Data-Acquisitie - Ontwerp van een testboard voor Logic Cell Arrays

Auteur(s): 
H.W. den Bok, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
M.J. Rossewij, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
J.P.M. Vreeburg, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
A.J. Borgers, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
W. Lourens, Werkgroep Fysische Informatica, Faculteit Natuur- en Sterrenkunde, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Het gebruik van 'software programmeerbare hardware' in data-acquisitie systemen wordt toegelicht, in het bijzonder de rol die 'Field Programmable Gate Arrays' hierbij kunnen spelen.
Gedemonstreerd wordt hoe met door ons ontworpen apparatuur het snel testen van 'Xilinx Logic Cell Arrays', en het evalueren van kleine ontwerpen, zoals in een onderwijssituatie, mogelijk wordt gemaakt.

Studenten en leerlingen op de voet gevolgd

Auteur(s): 
G. Boekestein, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Studieresultaten van leerlingen in het secundair- en van studenten in het hoger onderwijs kunnen verwerkt worden door middel van de computerprogramma's PUNTBOEK, KLASBOEK en STUDIEBOEK. In het eerste geval voert een docent testgegevens in en berekent rapportcijfers, die geëxporteerd worden naar de geautomatiseerde schooladministratie. Het tweede programma importeert testresultaten uit de centrale studentenadministratie en zo beschikt de studie-adviseur/-decaan over alle relevante gegevens van studenten.

Uitleggen: Micro-didactiek

Auteur(s): 
H.J.A.M. Bodelier, Hogere Technische Avondschool, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het doel van deze sessie is, om meer inzicht te krijgen in de problemen die opleiders kunnen ondervinden bij het uitleggen van lastige onderwerpen uit de informatica en informatiekunde. In het bijzonder zal worden getracht een zo goed mogelijke manier van uitleggen te construeren voor enkele concrete onderwerpen.

Structuur en begrijpelijkheid van type-expressies

Auteur(s): 
K.G. van den Berg, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
P.M. van den Broek, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
G.M. van Petersen, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Functionele programmeertalen worden gekenmerkt door een grote expressieve kracht en grote begrijpelijkheid van de programma's. Ze lenen zich bij uitstek als basis voor het programmeeronderwijs.
Meestal zijn deze talen sterk getypeerd. Het opstellen van een type-expressie is een belangrijke stap in het specificeren van een functie. Bovendien is het functietype een belangrijk hulpmiddel voor het opsporen van fouten.

Abstracte datatypen in Modula-2

Auteur(s): 
K.G. van den Berg, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.M. van Diepen, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Abstracte datatypen (ADT's) vormen een steeds belangrijker onderdeel van de leerstof in inleidende cursussen programmeren. In studieboeken wordt een grote verscheidenheid aangetroffen in de behandeling van ADT's. In deze bijdrage wordt een didactiek gegeven van ADT's in de imperatieve programmeertaal Modula-2. Deze benadering wordt geplaatst naast de aanpak van ADT's in de functionele programmeertaal Miranda (Miranda is een handelsmerk van Research Software Limited).

Interactief ontwerpen en simuleren van digitale systemen in het onderwijs

Auteur(s): 
L. Benders, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
C. Kreyns, Technische Wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

De laatste jaren worden de digitale systemen door toenemende eisen ten aanzien van de functionaliteit steeds complexer. Dit betekent dat steeds vaker met zware computer ondersteuning ontworpen wordt. Hierdoor is het noodzakelijk studenten te onderwijzen in de top down ontwerp techniek en het gebruik van computer ondersteuning daarbij. Ontwerpsystemen, de software als wel de hardware, zijn echter nogal duur en helaas na enige jaren reeds verouderd.

INFORMATICA, hoe vertellen wij dat de bedrijfskundige academicus? Een bezinning op de onderwijspraktijk

Auteur(s): 
A.E. Bax, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
S.F. Nielen, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Gedurende het NIOC'90 werd een bijdrage gepresenteerd over het propedeuse-onderwijs in de informatica aan de Faculteit Technische Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven. Deze bijdrage ging in op de overwegingen die het onderwijs in het collegejaar 1989/1990 gestalte hebben gegeven zowel naar vorm als inhoud. (Congresbundel NIOC'90, pagina 559).

Praktisch parallel programmeren

Auteur(s): 
A.W.P. Bakkers, Universiteit Twente, Enschede
E.J.H. Pepels, Open universiteit, Heerlen
D.C. van Oosten, Open universiteit, Heerlen
J. Stolk, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

De algemene tendens is de verplaatsing van de verwerkingscapaciteit naar het bureau. Het mainframe is uit, behalve voor administratie. Gezien het belang van massaal parallelle systemen als supercomputers van de nabije toekomst dienen universiteiten grote aandacht te geven aan de gebruiksmogelijkheden van dergelijke systemen. In het verlengde hiervan dienen landelijke cursussen te worden georganiseerd, waarin wordt geleerd hoe rekenmodellen worden opgezet uitgaande van de beschikbaarheid van massaal parallelle computers.

Tentamens opstellen volgens plan

Auteur(s): 
N.M. van Diepen, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
H.J.G. Bonnes, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
G. Moerkerke, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
H.J. Roossink, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het opstellen van een tentamen is voor menig docent een heikele aangelegenheid. Voldoet het tentamen wel aan te stellen eisen?
Bij het vak Inleiding Programmeren is een methode ontwikkeld om tentamenopgaven te maken en tentamens samen te stellen. Met deze methode hebben docenten houvast bij het beoordelen van validiteit en representativiteit van het tentamen.
De methode is algemeen toepasbaar.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO