WO

INFORMATICA, hoe vertellen wij dat de bedrijfskundige academicus? Een bezinning op de onderwijspraktijk

Auteur(s): 
A.E. Bax, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
S.F. Nielen, Faculteit Technische Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Gedurende het NIOC'90 werd een bijdrage gepresenteerd over het propedeuse-onderwijs in de informatica aan de Faculteit Technische Bedrijfskunde, Technische Universiteit Eindhoven. Deze bijdrage ging in op de overwegingen die het onderwijs in het collegejaar 1989/1990 gestalte hebben gegeven zowel naar vorm als inhoud. (Congresbundel NIOC'90, pagina 559).

Praktisch parallel programmeren

Auteur(s): 
A.W.P. Bakkers, Universiteit Twente, Enschede
E.J.H. Pepels, Open universiteit, Heerlen
D.C. van Oosten, Open universiteit, Heerlen
J. Stolk, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

De algemene tendens is de verplaatsing van de verwerkingscapaciteit naar het bureau. Het mainframe is uit, behalve voor administratie. Gezien het belang van massaal parallelle systemen als supercomputers van de nabije toekomst dienen universiteiten grote aandacht te geven aan de gebruiksmogelijkheden van dergelijke systemen. In het verlengde hiervan dienen landelijke cursussen te worden georganiseerd, waarin wordt geleerd hoe rekenmodellen worden opgezet uitgaande van de beschikbaarheid van massaal parallelle computers.

Tentamens opstellen volgens plan

Auteur(s): 
N.M. van Diepen, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
H.J.G. Bonnes, Faculteit Informatica, Universiteit Twente, Enschede
G. Moerkerke, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
H.J. Roossink, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het opstellen van een tentamen is voor menig docent een heikele aangelegenheid. Voldoet het tentamen wel aan te stellen eisen?
Bij het vak Inleiding Programmeren is een methode ontwikkeld om tentamenopgaven te maken en tentamens samen te stellen. Met deze methode hebben docenten houvast bij het beoordelen van validiteit en representativiteit van het tentamen.
De methode is algemeen toepasbaar.

Informatiekunde, een avontuurlijk vak

Auteur(s): 
D.A.C.M. Bakker, Amsterdamse Academie voor Bank en Financien
Samenvatting: 

Het vak informatiekunde in de propedeutische fase in het hoger onderwijs leent zich bij uitstek voor het bevorderen van een probleemgerichte, integratieve en communicatieve houding van studenten. Een dergelijke onderwijsopzet bevordert de deelname van meisjes aan het informatica-onderwijs en werkt mee aan het creëren van een actieve studiehouding.

Equivalentie van gegevensschema's op basis van informatiewaarde

Auteur(s): 
L.M.M. Dicker, HEAO Sittard
K.A.M. Lemmen, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Tijdens het ontwerpen van een informatiesysteem treedt het probleem op dat voor hetzelfde objectsysteem meer dan één gegevensschema geconstrueerd kan worden. Een omgeving waar dit probleem zich duidelijk voordoet, is de onderwijssituatie. Tijdens practica worden door verschillende groepen studenten vaak verschillende gegevensschema's ontworpen van eenzelfde casus. De beoordelaars van deze schema's worden geconfronteerd met het probleem om te bepalen of de ontworpen schema's wel of niet gelijk zijn.

Een raamwerk voor modulen en examens van Stichting EXIN

Auteur(s): 
P.P. Cras, Stichting EXIN, Utrecht
Samenvatting: 

Het beeld van aanbieders van opleidingen en van opleidingen zelf is drastisch gewijzigd ten opzichte van vijf jaar geleden. De mogelijkheden van het volgen van opleidingen zijn enorm toegenomen, zowel naar inhoud als naar keuze van het type en de vorm van opleiding. Stichting EXIN heeft in haar geledingen een beleidsdiscussie gevoerd en vervolgens wegen uitgezet die in de komende periode bewandeld moeten worden om haar maatschappelijke functie te kunnen blijven waarmaken.

Het ontwerpen van parallelle algoritmen

Auteur(s): 
Th.G. Cats, Hogeschool Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

In de post-HBO-cursus 'Parallel Processing' wordt een nieuwe ontwerpmethode voor parallelle algoritmen gebruikt. De resulterende algoritmen kunnen op verschillende wijzen geïmplementeerd worden. Communicatie vindt plaats door het uitwisselen van boodschappen.
De deelnemer aan de minicursus neemt kennis van deze ontwerpmethode en krijgt opgaven voorgelegd om de methode zelf uit te proberen.

Technische evolutie en educatieve trajecten (gericht op flexibele productie-automatisering)

Auteur(s): 
A.J.J. van der Burg, KOMPAKTGROEP, Den Bosch
L.H.Th.M. van Beukering, Adviesbureau WALBIRN, Bladel
Samenvatting: 

Het lijkt alsof de huidige samenleving zo bol staat van de nieuwe ontwikkelingen dat de snelheid waarmee de desbetreffende kennisdomeinen van een nieuwe inhoud voorzien moeten worden de onderwijsontwikkelaars en onderwijsgevenden voor onoverkomelijke problemen stelt.

Kennissystemen als casestudie in afstandsonderwijs

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer. Twee cursussen over hetzelfde onderwerp, beide gepresenteerd als afstandsonderwijs, maar via zeer verschillende media - dat biedt een ideale gelegenheid om verschillende vormen van afstandsonderwijs te bespreken en te evalueren.

Twee cursussen kennissystemen

Auteur(s): 
P. Braspenning, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
A. Hiemstra, Open universiteit, Heerlen
H.J. Sint, Open universiteit, Heerlen
Samenvatting: 

Eind 1991 en begin 1992 presenteerde Teleac een cursus Kennissystemen. Het cursusmateriaal bestaat uit video- en audioproducties en uit een cursusboek. Binnenkort verschijnt bij de Open universiteit een cursus met dezelfde titel; hier bestaat het cursusmateriaal uit een tekstboek, een werkboek en een practicumsysteem voor een personal computer.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO