WO

Virtual Organizations

Auteur(s): 
Peter-Jan Hagendoorn, Hanzehogeschool Groningen
Jelle de Boer, Hanzehogeschool Groningen
Samenvatting: 

Om enerzijds concurrentievoordeel te behalen en anderzijds innovativiteit te realiseren, zijn bepaalde conjunctuurgevoelige bedrijven zich anders gaan organiseren. Met name langlopende contracten met toeleveranciers zijn stopgezet en men heeft kleine bedrijfjes uitgedaagd om, door middel van onderlinge samenwerking, concurrerende aanbiedingen te doen betreffende de productie van halffabrikaten en deelproducten. De, van oorsprong, kleine bedrijfjes organiseren zich onder een gemeenschappelijke noemer en treden ook als zodanig naar buiten (PR, promotie, communicatie, website, etc).

Informatica in het VO

Auteur(s): 
Nico van Diepen, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Er leven veel opvattingen over het vak informatica in het VO. Auteur heeft onderzoek gedaan naar die verschillende inzichten bij respondenten uit VO, HBO, WO, lerarenopleiding en auteursteams. Deelnemers is gevraagd zevenendertig stellingen over het vak informatica, de plaats van het vak en de rol van de docent op een specifieke wijze te sorteren volgens de regels van de Q-methodologie. Negenenvijftig aangeschrevenen hebben de Q-sort ingevuld.

Game Development Kit voor studenten en docenten zonder programmeerervaring

Auteur(s): 
Linda Burgers, Hogeschool INHolland
Samenvatting: 

Workshop voor een rijke multimediale omgeving voor theoretische vakken met veel hands-on voor de deelnemers. De deelnemers kunnen aan het eind van de workshop de eigen game mee naar huis nemen. In de workshop wordt de deelnemers duidelijk gemaakt hoe de synergie tussen gaming en theorieonderwijs gevonden kan worden.

Business Process Management vanuit de Praktijk en de Wetenschappelijk Theorie

Auteur(s): 
Pascal Ravesteyn, Hogeschool Utrecht
Johan Versendaal, Hogeschool Utrecht
Samenvatting: 

In een unieke samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en het bedrijfsleven (o.a. Capgemini, Fortis en Cordys) hebben bachelor studenten Informatica van de Hogeschool Utrecht en master studenten Business Informatics van de Universiteit Utrecht samengewerkt in een cursus Business Process Management (BPM).

Programmeren met Alice

Auteur(s): 
Els van Tol, Hageveld College
Petra Kellerhuis, Carmel College Salland
Samenvatting: 

Alice is een educatief programma, ontwikkeld door universiteiten in de VS, waarmee je op visuele manier kunt programmeren. Leerlingen leren de basisconcepten van object georiënteerd programmeren. Alice is zowel geschikt voor (interactieve) animatiefilms en voor het op bouwen van spellen. Het programma werkt vrij intuïtief, de programmacode wordt opgebouwd door instructies te slepen. De leerlingen krijgen inzicht in programmastructuren zonder dat daarbij programmacodes ingetikt worden.
In de workshop zal een introductie gegeven worden van de mogelijkheden van Alice.

Algemene vorming op het gebied van IT en informatica

Auteur(s): 
Dr. Hanno Wupper, Radboud Universiteit
Samenvatting: 

Op IT-gebied schiet de algemene vorming te kort. Voor beslissers in politiek en bedrijfsleven heeft IT iets magisch. Men levert zich over aan “experts” - die soms ook niet veel meer begrijpen.

Van Informaticaleraar tot Bètadocent

Auteur(s): 
Kees Huizing, Technische Universiteit Eindhoven
Jacob Perrenet, Technische Universiteit Eindhoven
Samenvatting: 

De eerstegraads lerarenopleiding Informatica is nu een van de vier tracks van de Master of Science Education and Communication. In Eindhoven is er geen ‘Communication’, maar wel extra aandacht voor onderzoek en bètadidactiek. De disciplinaire en culturele diversiteit is groot binnen de opleiding van de Eindhoven School of Education. De studenten Informatica ontmoeten die van Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde bij Onderwijskunde, Werkplekleren en Bètadidactiek, alleen de vakdidactiek is gescheiden. De toetsing is in verandering.

Generic Java

Auteur(s): 
Jurriaan Hage, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

Sinds versie 1.5 zijn generics een onderdeel van de taal Java. In tutorial style leggen we uit hoe en waarvoor generics gebruikt kunnen worden, en ook waarom generics op deze manier aan de taal is toegevoegd. We vervolgen met enkele kritische kanttekeningen bij de huidige vorm van generics in Java. Sommige van deze zijn formeel-wetenschappelijk van aard, andere hebben betrekking op de moeilijkheid om correcte en bruikbare compilers te bouwen voor deze versie(s) van Java, gestaafd aan concrete voorbeelden van het gebruik van javac van Sun en de compiler van Eclipse.

Agile software ontwikkeling

Auteur(s): 
Edwin van Dillen
Samenvatting: 

Agile software ontwikkeling is een veel besproken onderwerp. Veelal wordt uitgebreid gesproken hoe projecten volgens deze benadering aan te pakken. Technieken worden benoemd en methodieken als Scrum genieten ineens veel aandacht. Agile software ontwikkelen is dan ook een aanpak die eenvoudig uitlegbaar is naar de business en ook daar op begrip kan rekenen. Toch is bij het uitbesteden van software ontwikkeling de meeste gehoorde vraag nog steeds “wat kost het en wanneer is het af.” Dit druist direct weer in tegen de ideeën achter de agile beweging.

Maak een game voor je mobiel

Auteur(s): 
Paul Bergervoet, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Samenvatting: 

Het programmeren van een game voor een mobiele telefoon in Java vormt het sluitstuk van het propedeuse-onderwijs in objectgeoriënteerd programmeren bij de ICA. Studenten bedenken een eigen game en programmeren deze met gebruikmaking van een package met standaardfunctionaliteit, geïnspireerd door GameMaker. Het blijkt dat games zeer geschikt zijn om OO-principes te leren toepassen in grotere opdrachten. Bovendien is het zeer motiverend voor studenten.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO