WO

Ervaringen met probleemgestuurd onderwijs bij een cursus Informatiemanagement

Auteur(s): 
drs. A.J. van Reeken, universitair hoofddocent informatiesystemen,RU Limburg
Samenvatting: 

In de voordracht zal worden ingegaan op vragen betreffende de opzet (qua inhoud en didactiek) en de tentaminering van een cursus Informatiemanagement voor bedrijfseconomie studenten van de RU Limburg en de antwoorden die daarop werden gevonden. Het bleek dat probleemgestuurd onderwijs (PGO) met enkele niet-PGO elementen moest worden aangevuld. Ook wordt ingegaan op de resultaten van een evaluatie van de cursus. Tenslotte volgen enkele aanbevelingen voor zo'n soort cursus.

Ontwerpen Leren door Completeren

Auteur(s): 
dr. Jeroen J.G. van Merrienboer, universitair hoofddocent, Instructietechnologie, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Het leren en onderwijzen van ontwerpactiviteiten neemt een belangrijke plaats in binnen het informatica-onderwijs. Veelal ligt in dit onderwijs, naast de presentatie van theoretische concepten, het accent op het zelfstandig oplossen van ontwerpproblemen. Deze presentatie gaat in op een alternatieve aanpak, waarbij lerenden al snel worden geconfronteerd met bestaande ontwerpen die zij moeten bestuderen, uittesten, completeren en uitbreiden. Pas in een relatief laat stadium worden ontwerpproblemen zelfstandig opgelost.

De opkomst van bedrijfskundige informatica opleidingen

Auteur(s): 
drs. Marc van Leeuwen, docent informatie management, faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit
Samenvatting: 

Jarenlang leverden informatica-opleidingen specialisten af op de arbeidsmarkt. Academici die vanuit een technische oriëntatie, ontwikkelingen in de informatietechnologie konden toepassen in de bedrijfsvoering van bedrijven. Zij konden terugvallen op hun kennis van de mogelijkheden en beperkingen van informatietechnologie.

Vergelijkende studie van enkele datamodellen

Auteur(s): 
dr.ir. J.H. ter Bekke, universitair hoofddocent, vakgroep Informatiesystemen, TU Delft
Samenvatting: 

Het landelijke examen voor de AMBI-module "Gegevensanalyse, -modellering en -beheer" (HB.2) van de Stichting EXIN, is gebruikt voor een analyse van vier gegevensmodeltypen, te weten: het relationele model, het semantische model, het EAR model en het binaire model. Vergelijking van de modeltypen was mogelijk omdat het examen een groot aantal kandidaten had met dezelfde vooropleiding op het gebied van gegevensmodellering.

Gebruik van een elektronisch conferencing systeem in een Ou-cursus

Auteur(s): 
dr. K.H.L.A. Schlusmans, onderwijstechnoloog, Open universiteit
Samenvatting: 

Aan de Ou wordt een 3e niveaus cursus ontwikkeld waarin studenten een managementsimulatie moeten uitvoeren. Studenten werken samen in groepen van vier en zij communiceren onderling en met de begeleider via een elektronisch conferencing systeem.
De eerste ervaringen met de try out van deze cursus zullen gepresenteerd worden.

Method Engineering

Auteur(s): 
ir. T. Punter, cursusteamleider, Open universiteit
Samenvatting: 

Met de opkomst van computers in de jaren zestig, werden ook de informatiesystemen belangrijker. Om niet steeds opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, was er behoefte aan gestructureerde ontwerpmethodieken. Voorbeelden hiervan zijn ISAC, SA/SD, NIAM en Infomod. Het nadeel van methodieken is echter dat ze al snel als keurslijf van vaste procedures gaan werken. De systeemontwerper moet dan een aantal regels volgen om tot een informatiesysteem te komen.

Informatica in opleidingen: meten en vergelijken met UCSI

Auteur(s): 
drs. Anneke E.N. Hacquebard, Adviesbureau voor Informatica en Onderwijs Hacquebard bv
prof.dr.ir. Fred Mulder, hoogleraar informatica-onderwijs, Open universiteit
Samenvatting: 

Met UCSI (Unified Classification Scheme for Informatics) en de daarbij behorende classificatiemethode is het mogelijk om de informatica component in opleidingen op objectieve wijze met elkaar te vergelijken. De classificatiemethode is in ontwikkeling en is mede gebaseerd op ervaringen die opgedaan zijn bij een pilot project in 1993 en 1994 in het hoger beroepsonderwijs. De eerste resultaten van een recente vergelijking van enkele curricula uit het hoger onderwijs geven een beeld van de mogelijkheden van de methode.

Evaluatie van de kwaliteit van het PAO-Informatica

Auteur(s): 
drs. J.J. Ehrhardt, directeur, PAO-Informatica
Samenvatting: 

Het PAO-Informatica geeft uitsluitend korte cursussen, uiteenlopend van 1 tot 7 dagen. Omdat deze cursussen vaak ook nog in een aaneengesloten blok worden gegeven zijn er weinig mogelijkheden tot tussentijds evalueren en, zo nodig, bijsturen. Tot op heden werd aan de cursisten slechts direct na afloop van de cursus een oordeel gevraagd over de kwaliteit van het aanbod van het PAO-Informatica.

Strategieen voor functioneel programmeren

Auteur(s): 
Johan Jeuring, Universiteit Utrecht
Alex Gerdes,
Bastiaan Heeren, Open Universiteit
Samenvatting: 

Leren programmeren is moeilijk. In dit artikel laten we een intelligent tutoringsysteem zien dat het leren van functioneel programmeren ondersteunt. We laten zien hoe we strategieën voor het oplossen van programmeerproblemen kunnen construeren, en hoe we die strategieën kunnen gebruiken om automatisch feedback te geven aan studenten die stapsgewijs een programma ontwikkelen in het tutoringsysteem. Strategieën worden geconstrueerd vanuit modeloplossingen voor programmeeropgaven.

Logica via toepassingen

Auteur(s): 
Hanno Wupper, Radboud Universiteit Nijmegen
Erik Barendsen, Radboud Universiteit Nijmegen
Samenvatting: 

Door een bijzondere inhoudelijke en didactische opbouw worden belangrijke nadelen van een meer traditionele aanpak van logicaonderwijs in informaticacurricula vermeden.
We presenteren de opzet van de cursus ‘Bewegen en bewijzen’ die een inleiding in de logica combineert met het leren specificeren en redeneren over echte dingen: artefacten zoals computersystemen.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO