VO

Factoren die van invloed zijn op het al dan niet overwegen van een studie informatica door VWO-meisjes

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
A. Feteris, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

De studierichting informatica binnen de technische wetenschappen, is nog een relatief jonge studierichting. Een studierichting die van oorsprong niet verbonden is aan duidelijke sexe-specifieke en traditionele opvattingen en beelden, zoals veelal wel het geval is met de meeste andere technische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. Behalve de toelatingseisen (wiskunde B en natuurkunde), zouden er voor VWO-meisjes dan ook feitelijk geen belemmeringen hoeven te bestaan (en mogen bestaan) om deze studierichting te gaan volgen.

Affiche: 'Informatiekunde is overal!'

Auteur(s): 
IJ.H. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
H.A. Zeelenberg-Meuleman, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

De affiche 'Informatiekunde is overal!' geeft een visueel beeld van het leergebied informatiekunde in de basisvorming. Het leergebied strekt zich uit over het aparte vak informatiekunde, informatiekunde in de andere vakken (ook informatisering genoemd) en informatiekunde in projectvorm aan het eind van de basisvorming.
De affiche wordt met een daarbij behorende brochure verspreid naar alle scholen voor het voortgezet onderwijs en is een PRINT/VO uitgave.

Automatisering van de absentenadministratie: centralisatie of decentralisatie?

Auteur(s): 
E. Visch, Vakgroep Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie, Rijksuniversiteit Leiden, Leiden
Samenvatting: 

De absentenadministratie is een onderwerp dat zich bij uitstek leent voor automatisering. In de praktijk blijkt de organisatie van een geautomatiseerde absentenadministratie echter een complexe zaak. In het kader van het project Proefstation West-Nederland is er op het Cals College ervaring opgedaan met deze problematiek. Mogelijk kunnen ander scholen voor voortgezet onderwijs daarvan profiteren.

Zomerschool Informatica zet scheef beeld recht

Auteur(s): 
P.M. Wognum, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
N.J.I. Mars, Faculteit der Informatica, Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

Het aantal meisjes dat deelneemt aan de studie Informatica aan de Universiteit Twente is bijzonder laag. Om meer meisjes te stimuleren om te kiezen voor een studie Informatica wil de faculteit der Informatica van de Universiteit Twente specifieke maatregelen nemen. Deze maatregelen dienen vooral gericht te zijn op het recht zetten van het huidige beeld van Informatica bij middelbare scholieren. Dit beeld is weinig realistisch, zoals uit een in juni 1991 uitgevoerd onderzoek onder 5-VWO-meisjes bleek.

Schoolmanagement en documentaire informatiesystemen; blik vooruit, maak een pas op de plaats

Auteur(s): 
R. Smedinga, K+V organisatie adviesbureau, Arnhem
G.W. van Putten, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Onder invloed van ontwikkelingen als een terugtredende overheid (deregulering), omvangrijke fusieprocessen en schaalvergroting verandert er veel in het onderwijs. Er ontstaat een situatie waarin het management -meer dan voorheen- verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het voortbestaan van de school.

Een pretest van opgaven voor Informatiekunde

Auteur(s): 
A. Schouten, Cito, Instituut voor Toetsontwikkeling, Arnhem
Samenvatting: 

Binnenkort zal in de beginfase van het VO de Basisvorming worden ingevoerd. Het is de bedoeling dat deze wordt afgesloten met landelijke toetsen per vak. Deze toetsen zullen worden gebaseerd op de voor elk vak geformuleerde kerndoelen voor de basisvorming. Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor een afsluitende toetsing voor Informatiekunde is in het schooljaar 1990/1991 een pretest uitgevoerd.

Informatieplanning op school

Auteur(s): 
J.P.H. Scholtes, Katholiek Pedagogisch Centrum, Den Bosch
Samenvatting: 

De school is een ondernemende school geworden. Formatiebudget- en straks lumpsum financiering dwingen schoolleiders en besturen tot het maken van veel meer eigen beleid. Ondernemen kan dan pas goed als informatie beschikbaar is over de instroom, de leerprocessen en de uitstroom van de school.
Computers kunnen managers van dienst zijn om leerlinggegevens, docentgegevens, absentgegevens, betalingsgegevens, rechtspositiegegevens en dergelijke snel en in samenhang met elkaar beschikbaar te hebben.

Van automatiseren tot informatiseren: een cursus voor gebruikers

Auteur(s): 
A.M. Schoen, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Afdeling Informatica, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
W.H. Weijdema-Pieterse, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Afdeling Informatica, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Alle tweedejaars studenten van de lerarenopleiding van de Algemene Hogeschool Amsterdam volgen een cursus Informatisering. De cursus heeft als inhoud: de docent en de schooIadministratie en beoogt vaardigheden, kennis en inzicht bij te brengen die een gebruiker van een informatiesysteem nodig heeft om met inzicht een informatiesysteem te kunnen gebruiken.

Lesmateriaal voor informatiekunde in het LBO/IBO

Auteur(s): 
A.M. Schoen, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
W.H. Weijdema-Pieterse, Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

De deelnemers werken met lesmateriaal bij het geïntegreerde programma GLOBES dat in het kader van het Comenius-project aan alle basisscholen wordt verstrekt. In het LBO/IBO-project van de AHA/FOO in Amsterdam is lesmateriaal voor de onderbouw van het LBO/IBO ontwikkeld, dat momenteel op zes scholen wordt uitgeprobeerd.
De deelnemers aan deze sessie moeten in dit lesmateriaal de kerndoelen van informatiekunde in de basisvorming in geoperationaliseerde vorm herkennen. Tevens beoordelen zij het materiaal op geschiktheid voor LBO/lBO-leerlingen.

Organisatie van computertoepassingen in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Th.P.J. Ris, Faculteit Educatieve Opleidingen, Hogeschool Rotterdam en omgeving, Rotterdam
Samenvatting: 

De Nederlandse overheid heeft in 1984 het startsein gegeven voor het zogenaamde NIVO-project (Nieuwe Informatietechnologie Voorgezet Onderwijs). Dit project had verschillende doelen. Een van die doelen was het verstrekken van apparatuur aan de deelnemende scholen. De scholen voor het voortgezet onderwijs werden vrij plotseling geconfronteerd met een hoeveelheid computers die binnen de vakken gebruikt konden worden. In de praktijk gaf en geeft dit aanleiding tot grote organisatorische problemen. Wanneer en door wie worden bijvoorbeeld supplies aangeschaft voor de verkregen computers?

Pagina's

Subscribe to RSS - VO