Themasessie: Informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs

Auteur(s): 
P. Hogenbirk (Voorzitter), PRINT/VO, Hoevelaken
B. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplan Ontwikkeling, Enschede
C. Verweij, VAVO, PRINT/VE, Hoevelaken
T. van der Heyden, Vereniging Informatica en Informatiekunde, Rhenen
Samenvatting: 

Voor drie thema's worden drie uitspraken toegelicht en becommentarieerd door telkens een voor- en een tegenstander.
Thema 1: Invoering Informatietechnologie op scholen VO
Uitspraak: Scholen die informatietechnologie willen invoeren moeten onder bepaalde voorwaarden extra middelen krijgen.
Volgens de beleidsnotitie 'Enter: De Toekomst' zal de introductie van informatietechnologie in het voortgezet onderwijs eind 1992 voor een belangrijk deel achter de rug zijn. 'De inhaalslag is voorbij: in de scholen is een basis gelegd in termen van apparatuur, programmatuur en deskundigheid'. Is deze analyse juist en is het voor de invoering van informatietechnologie voldoende dat in de bekostiging normvergoedingen voor onderhoud, vervanging exploitatie en aanschaf van programmatuur zijn opgenomen?
De uitspraak zal worden becommentarieerd door G.A. ter Ellen, computercoördinator Scholengemeenschap Zuid, Proefstation Oost, Enschede en B. van Weering, projectcoördinator informatica, Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO), Enschede.
Thema 2: De coursewareproblematiek in het VO
Uitspraak: De rijksoverheid moet courseware-ontwikkeling blijven stimuleren en financieren.
In de beleidsnota 'Enter: De Toekomst' zijn de volgende uitspraken te vinden:
1. De rijksoverheid trekt zich terug als stimulator van courseware-ontwikkeling en laat deze aan de direct belanghebbenden: (groepen) scholen en educatieve uitgeverijen.
2. De educatieve uitgevers investeren niet graag in courseware-ontwikkeling.
3. Een klein percentage van de docenten past in zijn lessen informatietechnologie toe: nieuwe pakketten zijn vooralsnog niet nodig.
Zijn deze uitspraken geldig en/of wenselijk? Of zouden bij voorbeeld aan (groepen) scholen die zelf financieel investeren, middelen moeten worden toegekend voor geavanceerde, educatieve softwareprojecten?
De uitspraak zal worden becommentarieerd door B. Cartigny (Onderwijsbureau, OMO) en R. Stol (coördinator technologie beleid Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen).
Thema 3: Informatiekunde in de onderbouw en informatica in de bovenbouw
Uitspraak: Informatiekunde en informatica dienen als aparte vakken binnen het voortgezet onderwijs een volwaardige plaats te krijgen.
Zijn de aparte vakken informatiekunde en informatica wel een noodzaak? Is implementatie van informatietechnologie in andere vakken niet genoeg? Of is daarbij juist de steun nodig vanuit informatiekunde/informatica? Is dat de enige reden tot invoering van de vakken? Of is er meer? Wat voegen die vakken toe aan het voortgezet onderwijs? Is dat de moeite waard om de moeizame weg van invoering te bewandelen?
De uitspraak zal worden becommentarieerd door J. Moonen (hoogleraar Universiteit Twente) en T. van der Heyden (voorzitter Vereniging I&I).

Doelgroep: