VO

Gebruiksmogelijkheden van COO in de praktijk van het voortgezet onderwijs op tien vooroplopende scholen

Auteur(s): 
J. Timmer, Stichting Centrum voor Onderwijsonderzoek (SCO), Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Vanaf de tachtiger jaren worden scholen in het VO gestimuleerd om de computer te gaan gebruiken. Hierbij zijn scholen gaan variëren in deze ontwikkeling, waarbij vooroplopende scholen naast minder actieve scholen onderscheiden kunnen worden. In deze jaren is ook een uiteenlopende verzameling educatieve software ontwikkeld. In een onderzoek van de Universiteit van Twente komt onder meer naar voren dat slechts weinig leerkrachten deze pakketten bij de lessen in hun vak gebruiken. Ook wordt in het onderwijs regelmatig de klacht gehoord dat goede educatieve software ontbreekt.

Windows in een netwerk

Auteur(s): 
G.A. Stallinga, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
B. Hankes, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Het verschaffen van aanvullende kennis voor hen die een netwerk beheren met Windows als grafische gebruikersomgeving.
Voor deze minicursus zal het zich beperken tot het leren optimaliseren van werkstations, dusdanig dat Windows er optimaal op kan 'draaien'.

Informatica in bovenbouw HAVO/VWO

Auteur(s): 
A.P. Hartsuijker, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
M.H.M. Bollen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
C.K.M. Crutzen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
P.A. Jansen, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
M.J.M. Kock, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
IJ.H. van Weering, SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede
Samenvatting: 

Sedert 1991 werkt het PRINT/SLO-project leerplanontwikkeling informatica bovenbouw HAVO/VWO, op basis van de ontwikkelingen in NIVO- en PRINT-projecten, aan een leerplan informatica voor het basisprogramma informatica (in de vierde klassen HAVO en VWO) en informatica geïntegreerd in verschillende examenvakken: Nederlands, wiskunde A, natuurkunde, biologie, bedrijfseconomie en maatschappijleer.

Informatiekunde en Informatica

Auteur(s): 
P.A. Jansen, Vereniging Informatiekunde en Informatica, Rhenen
A.J. van der Heijden, Vereniging Informatiekunde en Informatica, Rhenen
Samenvatting: 

De Vereniging Informatiekunde en Informatiekunde is in 1988 opgericht met als doel het informatica/informatiekunde-onderwijs binnen het voortgezet onderwijs te bevorderen. De snelle groei van de vereniging werd mede veroorzaakt door de bestaande onvrede met dit onderwijs.
Het vak informatiekunde/informatica bestond officieel, er was geen eenheid in de leerstof en de positie van het vak was erg onzeker.

Een computerlokaal voor iedereen

Auteur(s): 
W.J.A. Haans, Pedagogische Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
J.A. Kant, Pedagogische Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
Samenvatting: 

Deze postersessie wil laten zien dat een goed beheersysteem in het voordeel is van elke gebruiker, de docent, de cursist en nog het meest van de systeembeheerder.

Mogelijkheden van nieuwe media in het (HBO-)onderwijs

Auteur(s): 
C.G. de Jong, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
R. Driessen, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
A.J.M. Oude Ophuis, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
T. Polderman, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
P.J. Teune, Hogeschool Katholieke Leergangen, Tilburg
Samenvatting: 

Op de Hogeschool Katholieke Leergangen in Tilburg bij de Faculteit Educatieve Opleidingen wordt een pilotstudie verricht naar de mogelijkheden van nieuwe media voor het onderwijs. Voor aardrijkskunde, biologie en natuurkunde zijn daartoe interactieve programma’s ontwikkeld waarbij beeldmateriaal van een beeldplaatspeler centraal staat. Deze programma’s zijn bestemd voor HBO-studenten. Op dit moment (voorjaar 1992) vinden de eerste try-outs naar studenten plaats.

Informatietechnologie in het voortgezet onderwijs, een invoering op schoolniveau

Auteur(s): 
P.G. Hogenbirk, PRINT/VO, Hoevelaken
Samenvatting: 

De invoering van informatietechnologie als leergebied in het Algemeen Voortgezet Onderwijs is volop in gang. De wijze waarop dat gebeurt, is via een combinatiemodel. Enerzijds zijn er aparte stukken curriculum: 'informatiekunde' in de onderbouw (de eerste drie jaren) en 'informatica' in de bovenbouw (klassen 4 tot en met 6). Anderzijds is het de bedoeling om ook in de diverse bestaande vakken expliciete doelstellingen over IT op te nemen.

Ontwikkelingen in de systeembeheerfunctie bij grote organisaties en het belang van opleidingen

Auteur(s): 
A.D. Hunnersen, Belastingdienst Opleidingen, Utrecht
Samenvatting: 

Bij het toenemen van het aantal automatiseringshulpmiddelen, worden organisaties op enig moment ook geconfronteerd met de noodzaak deze ondersteuningsmiddelen ten behoeve van hun primair proces te beheren.
In deze presentatie wordt in een viertal fases een beeld gegeven van de ontwikkeling van de systeembeheerfunctie bij een grote organisatie als de Belastingdienst en van het toenemend belang van opleidingen daarbij. Met name de functie van opleidingen in de laatste fase zal uitgebreid worden belicht.

IP-Coach, een open leeromgeving voor de natuurwetenschappelijke vakken: concept, ervaringen en toekomst

Auteur(s): 
A.L. Ellermeijer, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
C.H.T. Mulder, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Een belangrijke toepassing van de computer in de natuurwetenschappelijke vakken vindt men bij het computer ondersteunde practicum, ook wel aangeduid met MBL (Micro-computer Based Laboratory). Door een directe koppeling aan het experiment kan de computer een aantal taken enorm verlichten en verbeteren: data-acquisitie, grafieken maken, dataverwerking. In het begin van de jaren '80 werden relatief kleine en specifieke programma's ontwikkeld.

De computer in het onderwijs: een bron van verandering? Informatiekunde in de basisvorming

Auteur(s): 
H. van Driel, Hogeschool Holland, Diemen
N. Juist, Hogeschool Holland, Diemen
Samenvatting: 

De invoering van de informatietechnologie is een startpunt van een grote verandering binnen het onderwijs. Niet alleen het pakket van vijftien vakken en de gelijkheid van dat pakket voor alle scholieren van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar ook een grote verandering in de rol van de overheid op het vlak van de uitvoering van het onderwijs. Het afschaffen van de minimumtabel, het formatiebudgetsysteem, etc.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO