VO

Creatief computeren

Auteur(s): 
R. Aarbodem, KunstCAD, Den Haag
B. Timroff, KunstCAD, Den Haag
J. van der Aart, KunstCAD, Den Haag
Samenvatting: 

Integreren van creatieve softwarepakketten in:
- DeskTop Publishing: vanaf beginstadium tot eindproduct zoals brochure (DTP) met foto's (digitale fotoverwerking) en illustraties (tekenpakket)
- DeskTop Video: koppeling tussen video en computer: werken naar eindproduct (videofilm) waarin de computer in beeld en geluid heeft ingegrepen
- Sound & Midi: opname geluiden met 'sound-digitizer'. Met behulp van MIDI-keyboard, gitaar of stem en softwarebewerking (sequencer programma's) wordt toegewerkt naar een eindproduct (song).

Leerlijn Informatiekunde, de basis voor vervolgonderwijs Informatica

Auteur(s): 
M. Bollen, Scholengemeenschap Broklede, Breukelen
C.K.M. Crutzen, Open universiteit, Heerlen / Stichting Vrouwen en Informatica
Samenvatting: 

Voor het vak informatiekunde in de basisvorming zijn kerndoelen samengesteld. Deze kerndoelen geven alleen aan welk eind niveau leerlingen aan het eind van de basisvorming bereikt dienen te hebben. Noodzakelijk is de ontwikkeling van een begrippenkader voor dit vak waarmee deze kerndoelen bereikt kunnen worden. In deze sessie wordt hiertoe door middel van een presentatie en door samenspraak een aanzet gegeven.

Studenten en leerlingen op de voet gevolgd

Auteur(s): 
G. Boekestein, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
Samenvatting: 

Studieresultaten van leerlingen in het secundair- en van studenten in het hoger onderwijs kunnen verwerkt worden door middel van de computerprogramma's PUNTBOEK, KLASBOEK en STUDIEBOEK. In het eerste geval voert een docent testgegevens in en berekent rapportcijfers, die geëxporteerd worden naar de geautomatiseerde schooladministratie. Het tweede programma importeert testresultaten uit de centrale studentenadministratie en zo beschikt de studie-adviseur/-decaan over alle relevante gegevens van studenten.

Uitleggen: Micro-didactiek

Auteur(s): 
H.J.A.M. Bodelier, Hogere Technische Avondschool, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het doel van deze sessie is, om meer inzicht te krijgen in de problemen die opleiders kunnen ondervinden bij het uitleggen van lastige onderwerpen uit de informatica en informatiekunde. In het bijzonder zal worden getracht een zo goed mogelijke manier van uitleggen te construeren voor enkele concrete onderwerpen.

De organisatie en de uitvoering van het leerlingenpracticum bij de lessen Fysische Informatica

Auteur(s): 
C. de Beurs, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
C.H.T. Mulder, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
A.L. Ellermeijer, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Fysische Informatica (FI) is een nieuw leerstofonderdeel in het examenprogramma Natuurkunde voor HAVO en VWO. Op de afdeling Didactiek Natuurkunde in Amsterdam is voorbeeldlesmateriaal ontwikkeld voor lessenseries over FI:
1. 'Technische Automatisering (TA)' voor 4 HAVO en 4 WVO, dat de opbouwen de werking van technische gegevensverwerkende systemen behandelt (ongeveer 15 lessen).
2. 'Computertoepassingen in de Natuurkunde (CTN)', voor 5/6 WVO, dat gaat over computertoepassingen bij natuurwetenschappelijk onderzoek (ongeveer 10 lessen).

Informatica aspecten geïntegreerd in de bovenbouw van HAVO VWO bij het vak natuurkunde

Auteur(s): 
C. de Beurs, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
A.L. Ellermeijer, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
C.H.T. Mulder, Didactiek Natuurkunde, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Het beleid van de overheid voor HAVO en VWO is er op gericht aspecten van informatica te integreren in diverse vakken van de bovenbouw, onder andere natuurkunde. Dit heeft ertoe geleid, dat in de vernieuwde examenprogramma's natuurkunde het leerstofgebied fysische informatica is opgenomen. Aan de Universiteit van Amsterdam is na een doelstellingen onderzoek lesmateriaal ontwikkeld.

NEDERCOM spelling en NEDERCOM lezen - Computerondersteunde en -beheerde spellings- en leesvaardigheids-training voor HAVO/VWO en MBO/HBO

Auteur(s): 
H. Bakker, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
Samenvatting: 

- de deelnemers maken kennis met de opzet, de werkwijze en de gebruiksmogelijkheden van beide programma's
- de programma's zijn bedoeld voor het vergroten van de effectiviteit van de training in taalvaardigheden
- gestreefd is naar flexibilisering en individualisering van de leerweg van de student.

Een visie op Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
G.P. Bakema, Educatieve Faculteit van Hogeschool Gelderland, Nijmegen
Samenvatting: 

Door PRINT/VO is voorgesteld een jaaruur informatica in te voeren in de vierde klas HAVO en VWO. Met dit jaaruur informatica wordt beoogd leerlingen een algemeen vormende inleiding te geven in informatica en informatieverwerking. Ook is het bedoeld als voorbereiding op de in een aantal examenvakken te integreren 'elementen van informatica'.

Invoering informatietechnologie in het voortgezet onderwijs, 2 proefprojecten

Auteur(s): 
J.C.A. van Asten, Hogeschool Holland, Diemen / Ignatiuscollege, Purmerend
H. van Driel, Hogeschool Holland, Diemen
Samenvatting: 

De invoering van informatietechnologie in het voortgezet onderwijs is niet volgens verwachting verlopen. Slechts weinig docenten hebben een goede nascholing gevolgd en nog minder docenten hebben kans gezien het geleerde op school in praktijk te brengen. Om informatica straks binnen de basisvorming enige kans van slagen te geven is het beslist noodzakelijk dat de computer een meer geaccepteerd apparaat in de school wordt. De Hogeschool Holland heeft het initiatief genomen om de scholing binnen de school zelf te brengen.

Computers, Basisvorming en Aardrijkskunde

Auteur(s): 
A.M. Dekker-Groen, Freudenthal Instituut, Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Samenvatting: 

Proefstation West Nederland (PWN) is een onderzoeksproject naar de invoering van de computer in het voortgezet onderwijs. Het project is gestart in 1987 en loopt tot 1993. Op basis van de resultaten van het PWN-onderzoek wordt aangegeven hoe de computer kan worden gebruikt in de Basisvorming. Ook komt aan de orde hoe het gebruik kan worden bevorderd. Het vak Aardrijkskunde wordt als voorbeeld genomen.

Pagina's

Subscribe to RSS - VO