WO

Het uitvoeren van experimenten via Internet

Auteur(s): 
M. Engelbarts, Universiteit Utrecht
Samenvatting: 

Bij de werkgroep Fysische Informatica van de faculteit Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht is een experiment ontwikkeld dat via het internet bestuurd en uitgelezen kan worden zodat leerlingen zelf metingen kunnen verrichten aan een opstelling die normaal gesproken niet op school aanwezig is. Tijdens de presentatie worden de opzet van de site en het reserveersysteem toegelicht en enkele metingen verricht. Hierbij wordt aangegeven welke keuzen te vertalen zijn naar criteria aan een experiment op afstand.

Informatica in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): 
Bert Zwaneveld, Open Universiteit Nederland
Betsy van Dijk, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Het vak informatica in de bovenbouw van havo en vwo is de afgelopen jaren aardig in de steigers gezet. Toch zijn een aantal fundamentele vragen rondom de positie van het vak en de inbedding in het curriculum nog actueel. We noemen er een paar: Hoort informatica een verplicht vak te worden? Is op termijn een centraal examen wenselijk? Wat is de rol van ICT-vaardigheden in het vak? Is er, na de verdwijning van informatiekunde uit de onderbouw, alleen aandacht voor informaticaconcepten in de bovenbouw?

Sociaal-ethische aspecten van ICT

Auteur(s): 
Karel Sommer, Hogeschool van Utrecht / Hogeschool Haarlem
Samenvatting: 

In het "Beroepsprofiel en Opleidingsprofiel HBO-I" (HBO-I platform) worden zeven hoofdtypen competenties onderscheiden. Een daarvan "Normatiefculturele competentie en habitus" sluit aan bij het thema van deze workshop. Als een van de tien algemene ICT beroepscompetenties wordt in voornoemd boekje 'het kunnen omgaan met de ethische aspecten, die samenhangen met de beroepsuitoefening' genoemd.

Hoe kunstenaars de informatica verder kunnen helpen

Auteur(s): 
Bas Haring
Samenvatting: 

Wij denken dat het masterprogramma mediatechnology zoals dat per september 2001 aan het L(eiden) I(nstitute of) A(dvanced) C(omputer) S(cience) van de Universiteit van Leiden gestart is, een voorbeeld is van hoe masteropleidingen er in de toekomst uit kunnen zien: het programma is gespecialiseerd, maar biedt toegang aan een brede instroom van zowel HBO als WO niveau.

Paradigmashift, interdisciplinariteit en cultuurverschillen in de minor Kunst, Media en Technologie

Auteur(s): 
D. Heijlen
A. Nijholt
Samenvatting: 

De minor "Kunst, Media en Technologie" is een 14SP tellend onderwijsprogramma op het gebied van mediatechnologie en digitale cultuur.
In dit programma participeren de Universiteit Twente (Informatica en Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen), de AKI Kunstacademie (Mediakunst en Visuele Communicatie), en de Hogeschool Enschede (Kunst en Techniek). De minor staat open voor studenten van alle faculteiten.

Visualisatie van het Objectgeorienteerde Paradigma

Auteur(s): 
A. Rensink, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Het onderwijs in programmeren maakt een wezenlijk deel uit van elke informatica-opleiding. Veel opleidingen kiezen ervoor dit onderwijs te schoeien op objectgeoriënteerde leest. Voor studenten die voor het eerst met dit paradigma geconfronteerd worden blijkt het vaak lastig te zijn zich een voorstelling te maken van wat er bij de uitvoering van een programma nu precies gebeurt.

Uitdagen en orienteren op ICT competenties met webdesign

Auteur(s): 
C. Huijs, Universiteit Twente
N. van Diepen, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Webdesign is een activiteit die studenten op diverse manieren uitdaagt. Voor ICT opleidingen en ICT opleiders is het een uitdaging om een leeromgeving te creëren waarin ICT competenties kunnen worden ontwikkeld. Deze uitdagingen zijn uitstekend te combineren zoals getoond wordt aan de hand van voorbeelden uit de opleiding BedrijfslnformatieTechnologie (BIT) van de Universiteit Twente. In de workshop staat het benutten van constructieve frictie, en de daarbij behorende emoties, die de leeropbrengst versterkt, centraal. Er zal gewerkt worden volgens het "teach as you preach" principe.

Het keuze-examenvak Informatica havo/vwo in blijvende ontwikkeling. E-nerverend!

Auteur(s): 
Ard Hartsuijker, SLO
Samenvatting: 

Leerlingen in alle profielen van de tweede fase voortgezet onderwijs kunnen sedert 1998 kiezen voor het examenvak Informatica. De helft van de scholen biedt het vak aan. Het aantal leerlingen dat Informatica kiest op die scholen is gemiddeld 19%.
De invoering van Informatica verliep niet probleemloos. Aanvankelijk ontbrak het aan lesmaterialen en voldoende gekwalificeerde docenten. Inmiddels zijn er drie volledige lesmethoden beschikbaar en 300 docenten omgeschoold. De invoering van de vernieuwde tweede fase bleek met veel problemen gepaard te gaan.

LOK, Landelijk Onderwijsweb Kennistechnologie - Platform voor gedistribueerd ontwikkelen en gebruiken van onderwijstaken

Auteur(s): 
Evert van de Vrie, Open Universiteit Nederland
Samenvatting: 

Het LOKweb bevat taken voor onderwijs in Kennistechnologie en Kunstmatige intelligentie. Taken worden zelfstandig door studenten uitgevoerd, parallel aan colleges of zelfstudie.
Taken worden gemaakt door ontwikkelaars, specialisten van de instellingen, en worden geplaatst op het LOKweb. Docenten bepalen welke taken door hun studenten gedaan moeten worden. Studenten halen alle documentatie, software en dergelijke op van het LOKweb en leveren resultaten of werkstukken in bij hun docent.

Een nieuwe visie op de rol van ICT en e-learning in het onderwijs

Auteur(s): 
Harm Weistra, senior manager KPMG Consulting
Samenvatting: 

Harm Weistra gaat in op de rol van e-learning. Centraal staat de vraag of e-learning op een dood spoor zit. Kunnen de belangrijkste beloften worden waargemaakt:
1. personalisatie, afgestemd op persoonlijke leerbehoefte/leerstijl
2. flexibiliteit: leren wanneer en waar je wilt
3. lage prijs: goedkoper dan traditioneel opleiden
Harm Weistra signaleert trends en wijst nieuwe wegen om e-learning succesvol te laten aansluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij.

Pagina's

Subscribe to RSS - WO