Factoren die van invloed zijn op het al dan niet overwegen van een studie informatica door VWO-meisjes

Auteur(s): 
W.D.J. Vlas, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
A. Feteris, Onderzoek Centrum van de Faculteit der Toegepaste Onderwijskunde (OCTO), Universiteit Twente, Enschede
Samenvatting: 

De studierichting informatica binnen de technische wetenschappen, is nog een relatief jonge studierichting. Een studierichting die van oorsprong niet verbonden is aan duidelijke sexe-specifieke en traditionele opvattingen en beelden, zoals veelal wel het geval is met de meeste andere technische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. Behalve de toelatingseisen (wiskunde B en natuurkunde), zouden er voor VWO-meisjes dan ook feitelijk geen belemmeringen hoeven te bestaan (en mogen bestaan) om deze studierichting te gaan volgen.
Desalniettemin blijkt het aandeel meisjes bij studierichtingen informatica niet boven het percentage meisjes bij technische studierichtingen in het algemeen uit te komen en lijkt het percentage eerder af dan toe te nemen (deze tendens treedt ook op bij de meeste technische studierichtingen), met name wat betreft het percentage meisjes bij de studierichting informatica aan de technische universiteiten.
De confrontatie met het teruglopende aandeel meisjes was voor de Faculteit Informatica van de Universiteit Twente aanleiding om actie te ondernemen. De commissie Verhoging Instroom Studentes Informatica Enschede (VISIE) is ingesteld met als doelstelling onderzoek te doen naar de oorzaken van de geringe instroom van meisjes bij de Faculteit Informatica aan de Universiteit Twente om, op basis daarvan, maatregelen te formuleren om de instroom van meisjes te verhogen. In het kader van deze doelstelling heeft de commissie het OCTO opdracht gegeven een empirisch, exploratief onderzoek uit te voeren naar factoren die het studiekeuze-proces van meisjes ten aanzien van een studie informatica beïnvloeden. Dit onderzoek heeft in 1991 plaatsgevonden.

Doelgroep: