NIOC 2004 Groningen

Onderzoek in Beta: Ontwikkelomgeving voor heterogene real-time embedded systemen met CSP

Auteur(s): 
dr.ir. Jan Broenink, Universiteit Twente
Samenvatting: 

Op dit moment worden embedded real time systemen nog steeds geïmplementeerd met dezelfde technieken als tien jaar geleden. En dat terwijl de complexiteit van de huidige embedded systemen exponentieel toeneemt. Dit is één van de belangrijkste reden voor het grote aantal fouten in dit soort systemen. Voor besturingssystemen van mechanische apparaten levert dit snel veiligheidsrisico’s op: de softwarebug manifesteert zich in vervorming van het materiaal. Bij mechanische besturingen gelden harde eisen voor het real-time gedrag van de besturingssoftware.

Van vaardig met ICT naar vaardig met informatie

Auteur(s): 
Maarten van Veen, Universitair docent, Open Universiteit Nederland, maarten.vanveen@ou.nl
Samenvatting: 

Leerlingen krijgen meer en meer te maken met activerende didactische werkvormen en open leercentra waarin zelfstandig of met kleine groepen aan opdrachten wordt gewerkt. Dit vraagt het vermogen om een informatiebehoefte te onderkennen, in vragen te vertalen, informatie op te sporen, te beoordelen, verwerken en er over te kunnen communiceren: Informatievaardigheden. De onderwijsraad constateert in het rapport Webleren (2003) dat het onderwijs vaak tekort schiet in het ontwikkelen van deze vaardigheden bij leerlingen.

Informatica-curricula in het WO

Auteur(s): 
prof.dr. Gerard Renardel, hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting: 

Voor de afdelingen Informatica aan de Nederlandse universiteiten is de vormgeving van curricula voor de bachelor- en de masteropleidingen een voorwerp van aanhoudende zorg. Interne en vakinhoudelijke factoren zijn hierbij van belang: welke deskundigheid hebben we in huis? hoe ontwikkelt de informatica zich? In toenemende mate spelen ook externe factoren een rol, zoals in de afgelopen jaren de overgang naar het bachelor-mastersysteem en in de nabije toekomst de accreditatie-eisen die aan de opleidingen gesteld gaan worden.

Informatica HAVO/VWO in een nieuwe fase

Auteur(s): 
René Franquinet, Bestuurslid Vereniging i&i, Arentheem College Arnhem
Samenvatting: 

In deze bijdrage wordt de opzet besproken van een vernieuwing en aanpassing van het vak informatica met het oog op de urenuitbreiding voor 2007 - één en ander in de specifieke context van het HAVO respectievelijk het VWO. Uiteengezet zal worden de werkwijze om te komen tot een set van vakdidaktische en vakinhoudelijke handreikingen met concrete lesinvullingen voor docenten ten aanzien van de nieuw te bepalen en aan te passen lesinhouden. Daarbij is een nevendoelstelling het aantrekkelijk en interessant maken/houden van het vak voor leerlingen en docenten.

PQR Safe & Secure Demo

Auteur(s): 
Victor van Dinten, Account Manager Educatie, PQR
Samenvatting: 

Demonstratie van Safe & Secure beveiligingsoplossing bestaande uit ‘IP Video Surveillance, ‘Virus- en hackerbeveiliging’ en ‘Internetbescherming’.

Wetenschappelijk Onderzoek voor HBO TI Studenten

Auteur(s): 
Wim Hendriksen, PROGRESS Public Outreach Officer, STW
Samenvatting: 

Nederland besteedt elk jaar grote bedragen aan wetenschappelijk onderzoek, ook op het gebied van informatica. Een deel daarvan wordt verdeeld door het STW programma PROGRESS, het PROGRamma voor Embedded Software en Systemen. Die wil de kennis en kunde op het gebied van Embedded Systemen in Nederland vergroten om zo de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te versterken. Dit gebeurt door het beschikbaar stellen van extra onderzoeksgelden aan relevante projecten bij kennisinstellingen. Deze onderzoeksgelden worden opgebracht door overheid en industrie.

De hybride onderwijsvorm, een gezonde mix van klassiek en modern onderwijs

Auteur(s): 
Dr. Jan Dirk Schagen, hoofd studierichting Technische Informatica, THRijswijk
Samenvatting: 

De opleiding TI aan de THRijswijk is in sept 2001 van start gegaan als een vernieuwende opleiding waarin moderne onderwijsvormen een belangrijke rol spelen. In de 3 jaar die we nu bestaan is er een modern TI-curriculum ontstaan met competenties als uitgangspunt. Naast het afstuderen en de stage worden projecten gebruikt om beroepshandelingen met de onderliggende kennis, vaardigheden en attitude in integrale vorm als competenties te ontwikkelen en te demonstreren.

Nieuwe educatieve internetdiensten: het SURFnet/Kennisnet project

Auteur(s): 
Roel Rexwinkel, Hoofd Afdeling Community Support, SURFnet
Samenvatting: 

Kennisnet en SURFnet gaan gezamenlijke educatieve internetdiensten ontwikkelen voor het gehele onderwijs. Het gezamenlijke programma richt zich vooral op het realiseren van breedbandige educatieve internettoepassingen en het wegwerken van belemmeringen die het gebruik daarvan in de weg staan. Het gebruiksvriendelijk aanbieden en een op de doelgroep gerichte benadering zullen centraal staan in deze toepassingen.
De samenwerking tussen SURFnet en Kennisnet bestaat uit de volgende vier initiatieven:
1. Koppeling van bestaande SURFnet- en Kennisnetdiensten;

Informaticatoepassingen in de biomedische technologie

Auteur(s): 
Prof.dr. P.A.J. Hilbers, Hoogleraar, TU Eindhoven
Samenvatting: 

Een wetenschapsgebied dat de laatste jaren een enorme vlucht heeft gekregen ten gevolge van de ontwikkelingen in de informatica is de biomedische technologie. Deze ontwikkelingen hebben er onder andere toegeleid dat er binnen de faculteit BioMedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven een divisie gerealiseerd is die zich richt op het gebruik van Informaticahulpmiddelen op zowel het gebied van de biomedische beeldverwerking als op dat van het modelleren van biomedische processen.

Objects First and BlueJ workshop

Auteur(s): 
Mr David J. Barnes, docent, University of Kent, UK
Prof. Michael Kölling, hoogleraar, medeontwikkelaar BlueJ, Mærsk Institute, University of Southern Denmark
Samenvatting: 

The workshop is intended to demonstrate to lecturers and tutors how they can maximise their students’ understanding of object-oriented programming. Michael and David discuss their approach to teaching and introduce BlueJ as their chief pedagogical tool within this broader framework. The workshop is an interactive forum in which the attendees put forward the everyday pitfalls and setbacks that they encounter in their teaching. Michael and David then tailor the basic agenda to discuss how they would overcome the various problems suggested.

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 2004 Groningen