Forum: IP-HOB (2) Nieuwe opleidingswegen naar het informatica-beroep

Auteur(s): 
drs. A. Renique, secretaris Onderwijszaken VNO-NCW
drs. J. Baeten, hoofd opleiding BI2000 Hogeschool West-Brabant
ir. H. Botman, adviesbureau Larch Interactions, deeltijd docent School voor Communicatiesystemen
Patty Broer, manager Training Center Siemens Nixdorf, lid FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
I. Geurts, marktbedrijfstakadviseur I namens de afdeling Scholing, RBA Rijnmond
prof.dr. J. van Leeuwen, hoogleraar Universiteit Utrecht, lid Verkenningscommissie Informatica 1996, lid commissie 5e jaar beta-opleidingen
drs. A. van der Niet, directeur EXIN
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve idee├źn ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema
De bekende weg om informaticus te worden is vier jaar of langer een informatica-opleiding volgen aan' een hogeschool of universiteit. Maar we kennen ook al lang de deeltijdtrajecten, de niet-reguliere opleidingen (zoals AMBI) en het onderwijsaanbod van de Open Universiteit; in al deze gevallen is er over het algemeen sprake van iets oudere studenten die studeren combineren met werken. En in de bloeitijd voor informatica waren er plannen (vanuit het bedrijfsleven) voor het stichten van een zelfstandige Informatica Universiteit. Door de grote tekorten op de arbeidsmarkt aan informatici liepen er toen ook diverse projecten tot omscholing van werkloze academici en hbo'ers (zoals PION). Ook nu weer is de arbeidsmarkt overspannen. wat leidt tot uiterst competitieve wervingscampagnes en - opnieuw - tot allerlei omscholingstrajecten. Maar er dienen zich ook nieuwe opleidingswegen aan. Het combineren van studeren en werken in de ICT -branche direct na het behalen van HAVO- of VWO-diploma lijkt een aantrekkelijk alternatief te worden voor het gangbare voltijdse traject: een soort leerlingwezen voor het hoger onderwijs. De steeds krapper wordende studiefinanciering draagt daar aan bij. maar ook de behoefte van het bedrijfsleven aan meer interactie met het hoger onderwijs.
Hoe zien universiteiten. hogescholen. niet-reguliere opleidingsinstituten en bedrijfsleven deze ontwikkelingen? Als kansen of bedreigingen? In termen van samenwerking of concurrentie? Als illusoir of haalbaar?
Wat is lP-HOB?
Eind 1996 is het InformaticaPlatform Hoger Onderwijs-Bedrijfsleven (IP-HOB) opgericht. In het platform participeren met 1 of 2 leden: de VSNU-Informaticakamer, het HBO-Informatica-platform, FENIT, VIFKA, VNO-NCW. De ministeries van OC&W en EZ nemen deel als waarnemer. Het platform onderhoudt contacten met andere voor het werkterrein relevante organisaties. Doel van het platform IP-HOB is het door de deelnemende organisaties gezamenlijk ondernemen van acties in het belang van de kwaliteit van en de belangstelling voor het (hoger) informatica-onderwijs.
Meer informatie bij de secretaris van het IP-HOB: drs. A. Renique, VNO-NCW, email: AJEGRenique@vno-ncw.nl, tel: 070-3490221.

Doelgroep: