Forum: IP-HOB (1) Informatica-beroepsprofielen en -opleidingsprofielen nu en over 5 jaar

Auteur(s): 
prof.dr.ir. J. van Katwijk, hoogleraar en decaan faculteit TWI TU Delft, voorzitter VSNU-Informaticakamer
S. Chang, manager research & development ASZ automatisering sociale zekerheid bv
ir. J. van der Eist, hoofd afdeling Personeelsontwikkeling Océ Nederland BV
drs. E. de Groot, directeur Getronics Nederland BV, voorzitter FENIT-commissie Onderwijs & Opleiding
drs. H. van Leeuwen, Hogeschool Enschede, projectleider HBO-I-project opleidingsprofielen
ing. Th. Veltman RI MC, adviesbureau BIZZO, voorzitter taakgroep INFOCUS-2000 NGINRI
prof.dr.ir. J. Vytopil, Origin/Advies en hoogleraar KU Nijmegen, lid Verkenningscommissie Informatica 1996
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema
Recent zijn er verschillende beschrijvingen van informatica-beroepsprofielen en -opleidingsprofielen verschenen. Een aantal daarvan komt aan bod in deze sessie. Maar we stellen onszelf ook een reeks vragen, zoals:
- Zitten bedrijfsleven en hoger onderwijs op hetzelfde spoor als ze praten over beroeps- en opleidingsprofielen voor informatica?
- Hoe zijn opleidingsprofielen af te leiden uit beroepsprofielen?
- Is er momenteel een kloof en zo ja hoe en in hoeverre is die kloof te dichten?
- Hoe anticipeert het onderwijs op de mogelijk nadelige effecten van een vrij lange verblijfstijd in het onderwijs (ten minste 4 jaar), terwijl de ontwikkelingen onderhand doorgaan?
- Hoe kan het bedrijfsleven concreet en betrouwbaar bijdragen om dergelijke effecten te minimaliseren?
- Hoe wegen we bij informatica vaardigheden en attitude versus kennis en inzicht?
- Hoe gaan we bij informatica om met het onderscheid WO-HBO?
- Hoe kunnen we betrouwbare uitspraken krijgen over de te realiseren profielen over 5 jaar? Of kan dat niet?
Wat is lP-HOB?
Eind 1996 is het InformaticaPlatform Hoger Onderwijs-Bedrijfsleven (IP-HOB) opgericht. In het platform participeren met 1 of 2 leden: de VSNU-Informaticakamer, het HBO-Informatica-platform, FENIT, VIFKA, VNO-NCW. De ministeries van OC&W en EZ nemen deel als waarnemer. Het platform onderhoudt contacten met andere voor het werkterrein relevante organisaties. Doel van het platform IP-HOB is het door de deelnemende organisaties gezamenlijk ondernemen van acties in het belang van de kwaliteit van en de belangstelling voor het (hoger) informatica-onderwijs.
Meer informatie bij de secretaris van het IP-HOB: drs. A. Renique, VNO-NCW, email: AJEGRenique@vno-ncw.nl, tel: 070-3490221.

Doelgroep: