Forum: IP-HOB (4) Scholing van docenten in het voortgezet onderwijs voor het nieuwe keuzevak informatica

Auteur(s): 
dr. G. van der Hoeven, onderwijsdecaan Informatica Universiteit Twente
drs. Anneke E.N. Hacquebard, adviesbureau voor Informatica en Onderwijs Hacquebard bv, voorzitter Vakontwikkelgroep en Expliciteringscommissie Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1995-1996
ir. A. van der Heijden, docent informatiekunde en coördinator ICT Peellandcollege Deurne, ex-voorzitter vereniging van docenten I&I, lid Vakontwikkelgroep Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1995
drs. P. van 't Hooft, hoofd Personeel & Organisatie RAET IT -Services, lid FENIT -commissie Onderwijs & Opleiding
prof.dr.ir. F. Mulder, hoogleraar Open Universiteit, lid Expliciteringscommissie Informatica Examenprogramma's HAVO/VWO 1996
ir. J. Timmers, informatica coördinator lerarenopleiding Fontys PTH Eindhoven
deelnemer ministerie OC&W (onder voorbehoud)
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema
In het schooljaar '98f99 start in de tweede fase van het voorgezet onderwijs (VO) het nieuwe keuzevak informatica (VWO: 280 uur, HAVO: 240 uur). Een cruciale voorwaarde is dat er bekwame (en bevoegde) docenten zijn; hiervoor zijn dringend scholingsprogramma's nodig. Vragen die we onszelf in dit kader stellen zijn bijvoorbeeld:
- Wat zouden de eindtermen moeten zijn voor de scholing tot informatica-docent?
- Wat zouden inhoud en studielast van het scholingsprogramma moeten zijn?
- Hoe ligt de belangstelling voor het vak onder leerlingen en docenten en bij de schoolleiding?
- Hoeveel docenten zijn er nodig en hoeveel VO-docenten zijn al bekwaam?
- Hoe faciliteert de overheid de scholing tot informatica-docent?
- Wat kunnen hoger onderwijs en bedrijfsleven bijdragen aan de scholingsprogramma's en eventueel bij het verzorgen van het VO-vak zelf?
- Hoe zit het met de bevoegdheid? En komt er een reguliere lerarenopleiding?
- Waar lopen al initiatieven? Is er onderlinge afstemming?
- Wat zijn, gegeven de grote tijdsdruk en nog onduidelijke financiering, aanvaardbare oplossingen om toch op verantwoorde wijze in '98 te kunnen starten?
Wat is lP-HOB?
Eind 1996 is het InformaticaPlatform Hoger Onderwijs-Bedrijfsleven (IP-HOB) opgericht. In het platform participeren met 1 of 2 leden: de VSNU-Informaticakamer, het HBO-Informatica-platform, FENIT, VIFKA, VNO-NCW. De ministeries van OC&W en EZ nemen deel als waarnemer. Het platform onderhoudt contacten met andere voor het werkterrein relevante organisaties. Doel van het platform IP-HOB is het door de deelnemende organisaties gezamenlijk ondernemen van acties in het belang van de kwaliteit van en de belangstelling voor het (hoger) informatica-onderwijs.
Meer informatie bij de secretaris van het IP-HOB: drs. A. Renique, VNO-NCW, email: AJEGRenique@vno-ncw.nl, tel: 070-3490221.

Doelgroep: