Forum: IP-HOB (3) Kwaliteit van het hoger informatica-onderwijs: de rol van visitaties en verkenningen

Auteur(s): 
prof.dr.ir. F. Mulder, hoogleraar Open Universiteit, lid Visitatiecommissies Informatica HBO 1993-1994 en WO 1995-1996, plv. voorzitter VSNU-Informaticakamer
drs. J. van Beckum, managing director Origin Quality Management Competence Center, ex-docent multimediale informatiesystemen in HBO en WO
drs. G. Groenenboom, manager afdeling Information Services Universiteit Nijenrode, lid Visitatiecommissie Informatica HBO 1993-1994
prof.dr. K. van Hee, directeur Bakkenist Management Consultants en hoogleraar TU Eindhoven, voorzitter Verkenningscommissie Informatica 1996
drs.ir. J. den Hollander, organisatieadviseur Van de Bunt adviseurs voor organisatie en beleid, lid Visitatiecommissie Informatica HBO 1993-1994
prof.dr. A. Ollongren , meritus hoogleraar RU Leiden, voorzitter Visitatiecommissie Informatica WO 1995-1996
H. Oudshoorn, Shell Internationale Petroleum Mij., betrokken bij hoger informatica-onderwijs - onder meer bij de verlenging van de ir-studieduur naar 5 jaar
Samenvatting: 

Werkwijze
De forumsessie start onder regie van de voorzitter met korte presentaties van circa 5 minuten door ieder van de participanten. Daarin worden inventieve ideeën ontvouwd, interessante voorstellen toegelicht, geboekte resultaten besproken of pregnante stellingen ingebracht. Vervolgens vindt er interactie onderling en met de zaal plaats. Het is aan de voorzitter om - met de inbreng van alle discussianten - toe te werken naar concrete uitspraken of actiepunten. Hieraan wordt dan aandacht besteed in TINFON, Tijdschrift voor informatica-onderwijs.
Thema
De universiteiten en hogescholen hanteren een intensief systeem van kwaliteitszorg met als instrument de 'visitatie', uitgevoerd door een externe commissie. Daarnaast zijn er de 'verkenningen' die aan onderzoek maar ook aan onderwijs inhoudelijk richting moeten geven. We stellen onszelf hierbij onder meer de volgende vragen:
- Wat waren de belangrijkste resultaten van de informatica-visitaties in HBO en WO én van de informatica-verkenning in 1996?
- Wat zijn opvallende verschillen tussen de HBO- en WO-visitatie?
- Zijn de resultaten goed weergegeven in de pers en de Keuzegids Hoger Onderwijs? Is het tijd voor 'officiële' ranglijsten van opleidingen?
- Hoe waarderen de opleidingen de visitatie en hoe leidt deze tot maatregelen?
- Wat kan het onderwijs leren van de aanpak in het bedrijfsleven rondom kwaliteit?
- Wat kunnen anderen leren van het kwaliteitszorgsysteem van het hoger onderwijs?
- Hoe zou in de volgende ronde het visitatieproces in WO en HBO moeten verlopen en wat zou idealiter de relatie zijn met het bedrijfsleven en een eventuele verkenning?
Wat is lP-HOB?
Eind 1996 is het InformaticaPlatform Hoger Onderwijs-Bedrijfsleven (IP-HOB) opgericht. In het platform participeren met 1 of 2 leden: de VSNU-Informaticakamer, het HBO-Informatica-platform, FENIT, VIFKA, VNO-NCW. De ministeries van OC&W en EZ nemen deel als waarnemer. Het platform onderhoudt contacten met andere voor het werkterrein relevante organisaties. Doel van het platform IP-HOB is het door de deelnemende organisaties gezamenlijk ondernemen van acties in het belang van de kwaliteit van en de belangstelling voor het (hoger) informatica-onderwijs.
Meer informatie bij de secretaris van het IP-HOB: drs. A. Renique, VNO-NCW, email: AJEGRenique@vno-ncw.nl, tel: 070-3490221.

Doelgroep: