MBO

Implementatie lessenserie: Informatica: problemen oplossen

Auteur(s): 
M.E.J. Rikhof-van Eijck, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het CIBB wil met een aantal deskundigen uit de onderwijssoorten LBO, MBO/CBO, HBO en VO, aanbevelingen voor implementatie van de lessenserie 'Informatica: problemen oplossen' ontwikkelen voor de betreffende onderwijssoorten.

Technologische innovatie in het bedrijfsleven in relatie tot technologische innovatie op scholen

Auteur(s): 
R.R.A. Rapmund, PRESTO, Bunnik / NaBoNT, Den Haag
Samenvatting: 

Nieuwe Technologieën zijn zowel noodzaak als kans, doel en middel tegelijkertijd. Integratie van nieuwe technologieën in het beroepsonderwijs vereist een specifieke aanpak.
De noodzaak om nieuwe technologieën in het beroepsonderwijs te integreren vereist meer dan het inlopen van een technologische achterstand. Het gaat om een feitelijke vernieuwing van het onderwijs zelf.

Een SDM voor - beginnende - case schrijvers

Auteur(s): 
G.W. van Putten, sectie Informatiekunde, Nijenrode, Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Samenvatting: 

Het gebruik van cases in het informatiekunde onderwijs mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. Dit betekent dat ook de vraag naar bruikbare cases toeneemt en dit vormt juist de bottleneck. Veel docenten vinden de cases die er aangeboden worden vaak niet bruikbaar in hun situatie. Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn, zelf cases te gaan ontwikkelen.

Courseware Telematica: Voorbeeld van een gesimuleerde beroepssituatie als interactieve leeromgeving

Auteur(s): 
P.C. Pel, Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Den Bosch
Samenvatting: 

Het PRINT-project telematica heeft courseware ontwikkeld rond het leren toepassen van verschillende telematicamiddelen voor diverse opleidingen binnen het Leerlingwezen. Uitgangspunt daarbij was een praktijk- en probleemgerichte benadering. Verschillende cases werden ontwikkeld waarin een zo volledig mogelijke simulatie van de beroepswerkelijkheid werd gecreëerd. In deze simulatie moeten de leerlingen in de rol van beroepsbeoefenaar al dan niet gebruik mak end van ter beschikking staande telematicamiddelen reële problemen zien op te lossen.

Technische informatica in het LTO

Auteur(s): 
H.P. van Ommeren, Samenwerkingsverband SCHOTIL, Den Bosch
Samenvatting: 

De cursist maakt kennis met een les Technische Informatica zoals die in het LTO wordt gegeven door docenten die de nascholingscursus Docent TIBBLTO-Iokaal hebben gevolgd.
De cursist ervaart de didactische problemen van het lesgeven in een TIBBLTO-Iokaal en maakt kennis met het ontwikkelde lesmateriaal voor het vak technische informatica. De cursist krijgt een korte inleiding over uitbreidingsmogelijkheden van het lokaal.

Het nascholingsproject voor Technische Informatica in het LTO, de succesformule

Auteur(s): 
H.P. van Ommeren, Samenwerkingsverband SCHOTIL, Den Bosch
Samenvatting: 

Het SCHOTIL-project verzorgt sinds het cursusjaar 1989/1990 nascholing gericht op de invoering van het nieuwe vakgebied Technische Informatica in de BovenBouw van het LTO. De nascholing sluit nauw aan bij het ontwikkelde leerplan, de gekozen inventaris, het lesmateriaal, de levering van inventaris en de schoolbegeleiding.
Vanaf de start van het project blijkt de formule zeer goed aan te slaan. Het samenwerkingsverband verenigt de deskundigheden van bedrijfsleven, nascholingsinstelling en projectmanagement.

De vierjarige MBO opleiding Technische Informatica: balans van een multidisciplinaire beroepsopleiding

Auteur(s): 
C.A. van Nispen, Stuurgroep Technische Informatica van de VMTS, Zeeland College, Middelburg
Samenvatting: 

De vierjarige MBO-opleiding Technische Informatica startte op 1 augustus 1987 aan vier MBO-instituten en wel aan het Technisch College Ede - Ede (voorheen de Christelijke MTS Ede), het Crabeth College - Gouda (voorheen het MBO-college Gouda), het Zadkine College – Rotterdam (voorheen Christiaan Huygens MTS - Rotterdam) en het Zeeland College - Vlissingen/Middelburg (voorheen de Gemeentelijke MTS - Vlissingen).
Inmiddels hebben een zeventigtal leerlingen de scholen met een diploma verlaten en zitten circa zevenhonderd leerlingen in de opleidingsfase.

Het niet-reguliere informatica-onderwijs

Auteur(s): 
Th.J. Mulder, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
Samenvatting: 

In deze presentatie wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling en functies van het niet-reguliere informatica-onderwijs en wordt nader ingegaan op de relatie tussen het reguliere en niet-reguliere informatica-onderwijs. Verder wordt een relatie gelegd met ontwikkelingen en de huidige situatie in de computer(service)industrie en worden aanbevelingen gedaan voor een herpositionering van het informatica-onderwijs in het algemeen en het niet reguliere informatica-onderwijs in het bijzonder.

Schoolmanagement en documentaire informatiesystemen; blik vooruit, maak een pas op de plaats

Auteur(s): 
R. Smedinga, K+V organisatie adviesbureau, Arnhem
G.W. van Putten, Universiteit Nijenrode, Breukelen
Samenvatting: 

Onder invloed van ontwikkelingen als een terugtredende overheid (deregulering), omvangrijke fusieprocessen en schaalvergroting verandert er veel in het onderwijs. Er ontstaat een situatie waarin het management -meer dan voorheen- verantwoordelijk is voor de kwaliteit en het voortbestaan van de school.

X 25 zonder Datanet1-kosten - Een practicum Datacommunicatie en Computernetwerken

Auteur(s): 
E.D. Luursema, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.G. Rouland, Technische Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
Samenvatting: 

Het doel van deze doe-het-zelf sessie is een kennismaking met de opzet van diverse practica (100 SBU) voor de vakken Datacommunicatie en Computernetwerken. De deelnemers aan de sessie voeren zelf een deel van het X.25-practicum uit (zonder communicatiekosten uiteraard).

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO