MBO

Themasessie: Wie loopt voorop? Regulier of niet-regulier onderwijs?

Auteur(s): 
Tinie Veenstra-Strijland (Voorzitter), Universitair docent, Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde, Breukelen
Theo Hoenderkamp, HBO-raad, Den Haag
Theo Mulder, Bijzonder hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde, Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht / Directeur Venture Management bv, Delft / Voorzitter Raad van Advies van EXIN, Utrecht
Arie Schinkel, Adviseur NGI, Amsterdam / Secretaris Bestuur van EXIN, Utrecht
Frans Schmitz, Voorzitter Stichting ETI, Rotterdam, Directeur MEAO, Rotterdam
Samenvatting: 

Stellingen
- De samenwerking tussen het reguliere en het niet-reguliere informatica onderwijs is tot nu toe onvoldoende. Er dient meer afstemming plaats te vinden.
- Zwaartepunten van het niet-reguliere onderwijs zijn met name actualiteit, praktijkgerichtheid en directe toepasbaarheid.
- Het reguliere onderwijs kenmerkt zich door diepgang, breedte en een langere opleidingstermijn.
- Voor het niet-reguliere onderwijs is aanpassing aan recente ontwikkelingen op het vakgebied een harde eis; voor het reguliere onderwijs is dit van minder belang.
Toelichting

Themasessie: Kwaliteit en professionaliteit

Auteur(s): 
H. Stam (Voorzitter), Cursuscoördinator PBNA, Arnhem
J. van Nieuwstad, Educatief Manager, NOVI, Maarsen
J.J. Snijder, Consultant, IBM, Utrecht
M. Wingen, Studierichtingsleider BI, Hogeschool Alkmaar, Alkmaar
Samenvatting: 

Stellingen
- Bij het ontwikkelen van informatica-opleidingen moet worden uitgegaan van beroepsprofielen die representatief zijn voor de beroepspraktijk van nu en in de nabije toekomst.
- De docent en/of de ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient het perspectief van de student als uitgangspunt te nemen.
- De docent van informatica-opleidingen moet niet alleen de leerstof kennen; hij of zij moet die stof ook kunnen overdragen.
- De docent én ICT ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient de middelen te hebben om kwaliteit te kunnen leveren.

Themasessie: Docentenopleidingen en didactiek

Auteur(s): 
F. Mulder (Voorzitter), Hoogleraar informatica-onderwijs Open universiteit, Heerlen
R.H.A. Boerma, Educatief manager NOVI, Maarsen
E.M.A.G. van Dijk, Vakdidacticus Informatica, Universiteit Twente, Enschede
F.A. van Dijk, Coördinator Informatica Educatieve Faculteit, Hogeschool Gelderland, Arnhem
J.J. Smits, Managing consultant corporate education, CAP Gemini Pandata Informatica Instituut, Utrecht
J.M.W. Timmers, Productgroepleider Informatica Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland, Eindhoven
W.H. Weijdema-Pieterse, Docent Informatica, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Algemene Hogeschool Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Toelichting

Themasessie: Functies, vrouwen en mannen in informatica

Auteur(s): 
C.K.M. Crutzen (Voorzitter), Technische wetenschappen, Open universiteit, Heerlen
M. Bruin, Directeur Stichting Vrouwen en Informatica, Amsterdam
P.B. Morssink, Onafhankelijk O&I-consulent, Middelstum
E. van Oost, Universiteit Twente, Enschede
M. Turkenburg, Sociale wetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg
G. de Zeeuw, Andralogie, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Samenvatting: 

Inleiding
Vrouwen en mannen nemen geheel verschillend deel aan informatica. Er oefenen veel minder vrouwen dan mannen een informaticaberoep uit. In de 'harde' informaticaberoepen zijn nauwelijks vrouwen te vinden. In deze beleidssessie zal worden bekeken welke veranderingen gunstig zouden kunnen zijn om het beeld van informatica te veranderen. In deze sessie zullen drie thema's worden besproken.
Vormgeving van de sessie

Themasessie: Beroepsonderwijs

Auteur(s): 
J. Brederveld (Voorzitter), Vereniging van Middelbaar Technische Scholen, de Bilt
H. Fraza, COBO Projectenbureau, Nieuwegein
R. den Hollander, Economische Sector Groep, de Bilt
C. van Kralingen, MDGO College, Amsterdam
M. van de Veen, Vrouwenvakschool, Utrecht
Samenvatting: 

Stellingen

Teleleren voor het MBO

Auteur(s): 
E. van Veen-van Vliet, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Breda
Th.F.M. Veltman, DCE Nederland bv, Badhoevedorp
Samenvatting: 

Het project Tele-leren is een initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Gemeente Tilburg. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen participeert eveneens. Het project betreft een proef in het MBO bij de Scholengemeenschap De Rooi Pannen te Tilburg. Tele-leren is onderwijs op afstand, met behulp van interactieve/realtime informatietechnologie.

Geïntegreerd leermiddelengebruik in het agrarisch onderwijs

Auteur(s): 
J. van Zeeland, STOAS, Sector Agrimedia, Ede
Samenvatting: 

Doel van de poster galerij is de congresdeelnemers inzicht te geven in de wijze waarop binnen het agrarisch voortgezet onderwijs de leermiddelenontwikkeling plaatsvindt. Uitgangspunt is de omvangrijke vernieuwingsoperatie die momenteel in het Agrarisch Voortgezet Onderwijs plaatsvindt (kwalificatiestructuur, participerend leren). De leermiddelenontwikkeling vindt op geïntegreerde wijze plaats, waarbij afhankelijk van de wens vanuit de vernieuwingsorganisatie gekozen wordt voor het meest geschikte medium (educatieve software, AV-producties) of een combinatie daarvan.

"School 2000". Gebruik van simulatoren in het onderwijsleerproces bij analoge- en micro-controIler techniek

Auteur(s): 
C.J. van der Zwan, Haagland Techniek, Den Haag
Samenvatting: 

De deelnemers bekend te maken met een simulator op het gebied van analoge techniek onder andere door middel van het uitvoeren van een aantal opdrachten.

Opleidingen als noodzakelijke factor bij productieautomatisering

Auteur(s): 
W. Troost, Stichting EXIN, Utrecht / Delft Instruments, Delft
Samenvatting: 

Een industriële organisatie die zijn 'proces' automatiseert en daarbij uitgaat van integratie van de informatiesystemen ontkomt niet aan het opleiden van zijn medewerkers. Zonder opleiding wordt het doel van de automatisering: efficiënter produceren, snel inspelen op wisselende specificaties van klanten, kortere doorlooptijden, lage voorraden, etc., niet bereikt.

Informaticastimulering binnen het hoger agrarisch onderwijs: hoe ver en hoe verder?

Auteur(s): 
L.C.M. Timmermans, Stichting Hoger Agrarisch Onderwijs, Wageningen
E.A.M. Schilder, STOAS, Sector Agrimedia / Agrarische Bedrijfseconomie Landbouwuniversiteit Wageningen, Wageningen
Samenvatting: 

In 1989 is voor het hoger agrarisch onderwijs (HAO) een informatiseringsplan 1989-1992 vastgesteld en in uitvoering genomen. De uitvoering is in volle gang en is in het voorjaar van 1992 geëvalueerd, ter bepaling van mogelijke stimulering voor de jaren 1993-1996.
De informaticastimulering, zoals deze binnen het HAO vorm heeft gekregen, zal worden behandeld en toegelicht aan de hand van het project Leren Analyseren.

Pagina's

Subscribe to RSS - MBO