NIOC 1997 Den Haag

IIM - Voldoen aan de informatiseringsvraag zonder de behoeften in detail te kennen

Auteur(s): 
J. Sietsma, Sietsma Management BV
Samenvatting: 

Modern informatiseren is meer dan informatiesysteemontwikkeling en -beheer. De aanpak van veel informatici, en in het onderwijs is dat niet anders, is soms nieuw of vernieuwend, maar blijft zich baseren op inmiddels min of meer achterhaalde principes. Want hoe rapid of evolutionair moderne methoden ook zijn, meestal is sprake van versnelde of anders gepraktizeerde wijzen van oude methoden.
IIM (Informatie-Infrastructuur Management) is een methode die op actueel denken aansluit:
- bedrijfsprocesgerichtheid, maar dan wel permanent;

Stimulering kennis en kunde met betrekking tot beheer van de informatievoorziening binnen het onderwijs

Auteur(s): 
D. Schuyl, Sector Informatica, Haagse Hogeschool
W. Smit, Sector Informatica, Haagse Hogeschool
Samenvatting: 

Het exploiteren en beheren van de informatievoorziening binnen een organisatie neemt meer en meer toe in complexiteit. De oorzaak hiervan is te vinden in de enorme groei van de betrokken componenten. Daarnaast speelt de heterogeniteit tussen de componenten een belangrijke rol. Bij het beheer van informatiesystemen ondervindt men vaak problemen door het ontbreken van kennis en kunde op dit gebied.

The Virtual Classroom

Auteur(s): 
drs. J.W.Z. Sedlarik, Human Performance Consultant, Cap Gemini Nederland
Samenvatting: 

De wereld verandert ...
Op dit moment bevindt de wereld zich in een fase waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Bedrijven zitten als het ware ingeklemd tussen:
1. de Technology Push: technisch gezien wordt steeds meer mogelijk en volgen de ontwikkelingen elkaar steeds sneller op; snellere computers, fraaiere ontwikkeltools en een explosieve groei in de telematica, en
2. de Business Pull: klanten eisen meer kwaliteit, ruimere dienstverlening, snellere service en grotere klantvriendelijkheid.

Opleiding voor computerondersteunde werkuitvoering - 'Inventarisatie-methode voor geïntegreerde ICT-kennis'

Auteur(s): 
A. Schinkel, BKIB
Samenvatting: 

Binnen afzienbare tijd zal vrijwel iedereen in Nederland zijn werk 'computer-ondersteund' uitvoeren. AI deze werkers moeten worden opgeleid; het gaat daarbij om zo'n zeven miljoen mensen. Verschillende opleiders zijn daar reeds enige tijd mee bezig. De grote vraag is echter waartoe en hoe moet worden opgeleid. Het onderwijs is vooral gericht op kennisoverdracht en minder op bepaling van kennisbehoefte. Dit roept ook voor ICT -kennis de aloude vraag op of het onderwijs wel adequaat is afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven.

Toetstermen vak Logica/Relationele Algebra in HBO-doorstroomprofiel MBO

Auteur(s): 
P.A. Santema, Hogere Informatica, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Samenvatting: 

Er is momenteel een discussie gaande over de duur van de HBO-studie voor studenten afkomstig uit het MBO-onderwijs. De minister ziet een MBO-opleiding als een afgeronde beroepsopleiding (4-jarig). Wanneer een MBO-student na zijn MBO-opleiding kiest voor een HBO-opleiding, die in het verlengde ligt van de MBO-opleiding, dan moet de student deze opleiding succesvol kunnen afronden in drie jaar. In totaal wordt er dus gerekend met een studieduur van zeven jaar voor dit traject. Door een goede afstemming tussen de MBO- en HBO opleiding kan deze studieduurverkorting worden gerealiseerd.

Informatiesystemen en informatieverwerking

Auteur(s): 
J. Sandberg, Sociaal Wetenschappelijke Informatica, Universiteit van Amsterdam
Samenvatting: 

Mensen krijgen door het gebruik van computers en via Internet steeds meer toegang tot grote hoeveelheden informatie. Vaak vinden mensen de informatie die ze zoeken niet, of zit de juiste informatie verstopt in andere informatie. Het op een simpele manier kunnen opvragen van informatie stelt zowel eisen aan de wijze waarop informatie wordt opgeslagen als aan de wijze waarop mensen hun zoekvragen formuleren. Vaak sluit de wijze van opslag niet aan bij de natuurlijke zoekstrategieën die mensen gebruiken.

De eerste en de tweede baan

Auteur(s): 
E. Samson, Senior adviseur, M&I/Partners BV
Samenvatting: 

De eerste baan en de snelheid waarmee deze verkregen wordt, is sterk afhankelijk van het "studiepakket" van de net afgestudeerde. De tweede baan is meestal afhankelijk van het succes waarmee de eerste werd vervuld. Een goede beroepsopleiding voorziet zijn studenten van kennis en vaardigheden om een eerste baan te bemachtigen en vervolgens voorspoedig door te groeien.

Didactische intelligentie in multimediaprogramma's

Auteur(s): 
M. Rikhof-van Eijk, Onderwijskundig ontwerper van interactieve multimediaprogramma's, Onderzoek en Technologie, CINOP
Samenvatting: 

Voorbeeld Rekenen-wiskunde

CyberSpace Odyssee 2001, Lerarenopleidingen in de 21e eeuw

Auteur(s): 
F. van Rijn, ICT coördinator, Faculteit Onderwijs en Opvoeding, Hogeschool van Amsterdam (deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel)
Samenvatting: 

Opmaat

Informatie als breekijzer voor integratie

Auteur(s): 
drs. D. Rijken, Projectleider, VPRO-digitaal / TBWA/e-Company / Managing Director, Sandberg Instituut / Stafdocent 2e-fase
Samenvatting: 

In de presentatie zal de rol van informatie in de communicatie-industrie centraal staan. De informatiemaatschappij is een netwerkmaatschappij. Vergeleken met nu zullen daarin zowel de 'knopen' (bijv. producenten, consumenten) als de relaties (bijv. gesprekken, afhankelijkheden) sterker worden. Zowel in het commerciële als in het publieke domein wordt gezocht naar nieuwe communicatievormen die dialogisch van aard zijn om vorm te geven aan deze sterker wordende relaties. Wat zijn de fundamentele bouwstenen van deze nieuwe communicatievormen?

Pagina's

Subscribe to RSS - NIOC 1997 Den Haag