Informatica en recht, een verstandshuwelijk?

Auteur(s): 
mr. A. van de Vijver, Docent informaticarecht, School voor Communicatiesystemen, Hogeschool van Utrecht
Samenvatting: 

Het juridisch systeem en de informatica laten zich, op het oog moeilijk combineren. Het juridisch systeem is log en statisch en loopt per definitie achter de maatschappelijk ontwikkelingen aan, terwijl de informatica mede verantwoordelijk is voor de huidige snelle maatschappelijke ontwikkelingen. Toch zullen juristen en informatici elkaar moeten gaan begrijpen. De samenleving wordt vooralsnog genormeerd door het juridisch systeem en juristen zullen meer en meer gebruik moeten gaan maken van de informatietechnologie om die, steeds complexere samenleving enigszins te kunnen blijven structureren en normeren. Aan de andere kant zullen informatici rekening moeten houden met het juridisch systeem dat mede de grenzen bepaalt waarbinnen ieder IT-product kan en moet functioneren.
Kortom, juristen moeten meer kennis van de IT verwerven en informatici zullen intensiever kennis moeten nemen van het juridisch systeem.
In mijn bijdrage aan het congres zal ik trachten aan te geven hoe informatici het best kennis kunnen maken met dat juridisch systeem.
Gezien het bovenstaande acht ik het in ieder geval van groot belang dat tijdens informaticaopleidingen op een structurele wijze aandacht wordt besteed aan de juridische aspecten die bij het werken met informatietechnologie aan de orde komen.
Hoe kun je informatici nu het best vertrouwd maken met het juridisch systeem en de relevante informaticarecht onderwerpen ?
Stap 1: Een module informaticarecht aanbieden in de bovenbouw van de opleiding.
Stap 2: Een module informaticarecht aanbieden in de propedeuse van de opleiding.
Stap 3: Een basismodule (informatica)recht in de propedeuse aanbieden waarna in het vervolg van de opleiding de juridische aspecten geïntegreerd met de technische onderwerpen worden behandeld.
De meeste opleidingen zullen stap 1 wel gezet hebben . De SvC heeft nu stap 2 gezet en ik hoop mee te maken dat ook stap 3 gezet gaat worden zodat het juridisch kader vanaf het begin van de opleiding een rol kan spelen bij het denken over en het werken met informatietechnologie.

Doelgroep: