Het IBBI-project: nieuw onderwijs voor een nieuw BI-profiel

Auteur(s): 
drs. G.J. Kerkdijk, Leerplanbeheerder BI, Instituut ICT, Hogeschool Enschede
Samenvatting: 

Tijdens het NIOC congres zal het Instituut voor Informatie en Communicatie Technologie (ICT) van de Hogeschool Enschede haar nieuwe opleiding BI presenteren. Aansluitend willen we de aanwezigen uitnodigen over enkele thema's te discussiëren. Hieronder een toelichting op de opleidingsvernieuwing van de Enschedese BI.
In april 1995 is een subsidieaanvraag voor vernieuwingsgelden, onder de naam Integrale Bedrijfskundige Benadering van de Informatiefunctie (IBBI), goedgekeurd door de HBO-Raad. Sinds september 1995 werkt de opleiding BI aan de volledige herziening van de opleiding qua beroepsprofiel, inhoud en onderwijsaanpak. Zij worden ondersteund door Texas Instruments Software en James Martin Company Nederland (JMC).
Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen die tot deze opleidingsvernieuwing hebben geleid:
1. Het BI-beroepsprofiel is landelijk gezien aan herziening toe. Geluiden vanuit visitatiecommissie, bedrijfsleven en HBO-platformen op infomaticagebied wijzen hier op.
2. De CASE-techniek lijkt thans in een volwassen stadium te verkeren. CASE-tools doen steeds meer hun intrede in het bedrijfsleven. Met name I-CASE-tools bieden de principiële mogelijkheid om code automatisch te genereren.
3. Zowel bij docenten als studenten van de Enschedese BI was er behoefte aan een nieuwe samenhangende visie op beroepsprofiel, eindtermen, onderwijsaanpak, etc.
4. Piekbelasting en leegloop, sterk wisselend lesbezoek, weinig transfer van kennis, onvrede over de onderwijsprojecten leiden tot het idee dat de onderwijs-organisatie en -methode voor verbetering vatbaar waren.
Het IBBI-project leverde na langdurige discussies een gemeenschappelijke visie op de opleidingsdoelen van Bedrijfskundige Informatica op. IT wordt hierbij gezien als enabler voor procesuitvoering en procesbesturing binnen bedrijven. Dit geldt voor alle bedrijven en met name voor de administratieve en bestuurlijke processen van bedrijven. Bl'ers dienen hiervoor de processen en de systemen te ontwikkelen. Het ontwikkelen van IT -systemen ten behoeve van deze processen zal plaatsvinden met I-CASE-tools. De aandacht zal daardoor verschuiven van de realisatiefase (programmeren) naar de modelleer- en ontwerpfase.
Op basis van deze visie zijn keuzes gemaakt:
1. Het landelijk ontwikkelde Bk/i-profiel is door Enschede geadopteerd en wordt met behulp van IBBI deels ingevuld.
2. De I-CASE-tool COMPOSER van Texas Instruments Software b.v. wordt als rode draad in het onderwijs voor de stage ingevoerd. Als RDBMS wordt ORACLE gebruikt.
3. Omdat meerdere modules gebruik maken van dezelfde kernmethode en tools is er behoefte aan afstemming van begrippenkader. Deze 'gemeenschappelijke semantiek' is in ontwikkeling. Ze wordt vooral ontleend aan het begrippenkader van IEM.
4. De opbouw van het curriculum voor de stage is uitgekristalliseerd. Bedrijfskunde en Informatica hebben daarin een duidelijke eigen plaats. Integratie en toepassing van deze kennis vindt plaats in een zogenaamde 'modelleerstroom' waarbij COMPOSER een grote rol speelt.
5. Met het oog op de effectiviteit is gekozen voor een aantal didactische uitgangspunten:
- voorkeur voor Probleemgeoriënteerd Onderwijs (PGO) , practica en projectonderwijs
- sterk gestuurd onderwijs in het begin, na de stage meer individueel en zelfstandig
- niet meer dan 3 of 4, sterk geïntegreerde, modules tegelijkertijd
- afstemming tussen modules (planning, studietaken, cases)
De ontwikkeling van modules die aan deze didactische voorwaarden voldoen is thans in volle gang.
Tijdens de lezing zal de actuele stand van zaken worden toegelicht. Ook zullen de gereedgekomen modules worden besproken en de eerste praktijkervaringen worden gepresenteerd. In de discussie willen we vooral de didactische aspecten aan bod laten komen.

Doelgroep: