Themasessie: Beroepsonderwijs

Auteur(s): 
J. Brederveld (Voorzitter), Vereniging van Middelbaar Technische Scholen, de Bilt
H. Fraza, COBO Projectenbureau, Nieuwegein
R. den Hollander, Economische Sector Groep, de Bilt
C. van Kralingen, MDGO College, Amsterdam
M. van de Veen, Vrouwenvakschool, Utrecht
Samenvatting: 

Stellingen

Instroomkwalificatie met betrekking tot basisvaardigheden
a. Basisvaardigheden in informatica behoren tot de einddoelen van de eerste fase voortgezet onderwijs. De tweede fase beroepsonderwijs bouwt daarop voort.
b. Ook voor het vak (basis-) informatica verdient het aanbeveling een A-, B- en C-niveau te definiƫren in het voortgezet onderwijs, evenals dat het geval is voor vakken als Nederland en wiskunde.
c. Het is van belang de bewustwording van docenten en management van het eerste faseonderwijs te vergroten, met betrekking tot de impact van (het vak) informatica in het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk.

Basiskennis in tweede fase beroepsonderwijs
a. In het tweede-fase-beroepsonderwijs moeten concepten en begrippen aangebracht worden van informatica, informatiestromen en informatiebeheer. Daarbij dienen leerlingen getraind te worden in probleemoplossend denken.
b. Verwerking van theoretische kennis vereist, in verband met het leerproces van het 'doetype' leerling, praktische omgang met hard- en software. Hierbij is het niet nodig over de nieuwste versies van de hardware en de software te beschikken. Dit is momenteel de tendens, maar onnodig en (op den duur) bovendien onbetaalbaar.

Aansluiting op de beroepspraktijk
a. In het tweede fase beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie dienen de te leren informaticakennis en -vaardigheden zo dicht en realistisch mogelijk op de beroepspraktijk aan te sluiten. Hiertoe dient de beroepspraktijk voortdurend geanalyseerd te worden op informatica-aspecten in relatie tot beroepshouding, -kennis en -vaardigheden.
b. Wellicht is informatica de aanzet om leerlingen multidisciplinair voor te bereiden op de beroepspraktijk door middel van teamteaching met de informatica- en de vakdocent.
Toelichting
Bij het voorbereiden van de beleidssessie voor het Beroepsonderwijs is de voorbereidingsgroep niet uitgegaan van de diverse onderwijsvormen. Getracht is te komen tot 'stellingen' of beweringen die onafhankelijk zijn van een onderwijssoort, waarbij de ene bewering meer waar is voor een bepaalde onderwijssoort dan de andere.
Er is gekozen voor de invalshoek: 'begintermen - eindtermen' van het tweede fase onderwijs.
Onder begintermen wordt verstaan die kennis en vaardigheden (op 't gebied van informatica) die men heeft opgedaan in het eerste fase onderwijs. Het is de startkwalificatie voor voortzetting en verdieping in het tweede fase beroepsonderwijs.
Onder eindtermen wordt verstaan de kennis en vaardigheden die men heeft verworven in de
beroepsopleiding.
De 'stellingen richten zich op de instroomkwalificatie voor het tweede fase beroepsonderwijs, de in de tweede fase aan te brengen kennis en vaardigheden (eindtermen) en de aansluiting op de beroepspraktijk.

Doelgroep: